O CZASOPIŚMIE

Homines Hominibus to czasopismo naukowe wydawane przez Wydawnictwo Naukowe Wyższej Szkoły Pedagogiki i Administracji im. Mieszka I w Poznaniu. Pierwszy  numer pisma, noszący podtytuł Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Pedagogiki i Administracji, opublikowany został w roku 2005. Ideą pisma było możliwie najszersze zaprezentowanie dorobku naukowego pracowników uczelni oraz naukowców z nią współpracujących. Wiązało się to z publikowaniem prac charakteryzujących się  znacznym zróżnicowaniem tematycznym: począwszy od pedagogiki i administracji, skończywszy na wychowaniu fizycznym. Było to ściśle związane z profilem działalności szkoły. Wraz z rozwojem uczelni w czasopiśmie zaczęły gościć artykuły z zakresu fizjoterapii, kosmetologii, wreszcie prawa.

W roku 2011 formuła pisma uległa gruntownemu przekształceniu. Rozbudowano Redakcję, powołano szeroką Radę Naukową, sformułowano nowe reguły publikowania i kształtowania linii programowej czasopisma. Redakcja podjęła decyzję o wydzieleniu z obszaru tematycznego, który dotychczas interesował autorów związanych z czasopismem, artykułów wybiegających poza nauki społeczne i humanistyczne. Od tego roku czasopismo przyjęło bardziej sprecyzowany profil i skoncentrowało się wyłącznie na tekstach z dziedziny prawa, administracji i pedagogiki.

W pedagogicznym nurcie pisma mieszczą się zarówno artykuły ogólnopedagogiczne, jak i poświęcone określonym wąskim problemom, dotyczącym z jednej strony teorii wychowania i nauczania, a z drugiej praktyki pedagogicznej i metod pracy, głównie w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej. Szczególne miejsce zajmuje w nim tematyka aktywności ruchowej i organizacji czasu wolnego w wychowaniu. Poruszane są też aspekty nowatorstwa pedagogicznego, organizacji oświaty oraz zagrożeń wychowawczych płynących ze współczesnego świata.

W nurcie prawno-administracyjnym, obejmującym prawo polskie i międzynarodowe, ze szczególnym uwzględnieniem prawa unijnego, mieszczą się takie dziedziny, jak prawo cywilne, karne, administracyjne i gospodarcze. Rozważaniom z filozofii i teorii prawa towarzyszą analizy orzecznictwa i omówienia zagadnień interpretacyjnych. Pojawią się też tematy z historii prawa i ustroju oraz zagadnienia prawno-medyczne i dotyczące ochrony środowiska.

 

nowości

Czasopismo Homines Hominibus od 2011 roku jest czasopismem punktowanym (2 pkt), indeksowanym na liście Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w części B.

 

Zachęcamy do nadsyłania artykułów do najnowszego numeru czasopisma!

ISSN 1895-3883

homines_hominibus.png