ZASADY PUBLIKOWANIA

Artykuł naukowy przeznaczony do opublikowania w czasopiśmie „Homines Hominibus” należy dostarczyć w wersji elektronicznej na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. lub przesłać w formie wydruku z dołączoną na płycie CD wersją elektroniczną tekstu i ewentualnych ilustracji na adres: Wydawnictwo Naukowe WSPiA, ul. Bułgarska 55, 60-320 Poznań.

Redakcja przyjmuje wyłącznie materiały nigdzie wcześniej nie publikowane ani nie zgłoszone do wydania w innych pismach lub wydawnictwach. Nadesłany przez autora tekst trafia do Sekretarza Redakcji i Redaktora Naczelnego. Zapoznają się oni z artykułem i dokonują jego wstępnej oceny. Jeśli spełnia on wszystkie wymagania merytoryczne i formalne, zostaje skierowany do redaktora tematycznego, który dobiera dwóch niezależnych recenzentów, będących specjalistami w dziedzinie, której dotyczy nadesłany tekst. Artykuł recenzowany jest w trybie double-blind review. Szczegółowa procedura recenzji opisana jest w odrębnym miejscu. Redaktor tematyczny przesyła następnie ewentualne uwagi recenzenta do autora. Po uwzględnieniu tych uwag odbywa się redakcja językowa. Autor otrzymuje do korekty autorskiej tekst z naniesionymi zmianami redakcyjnymi. Po korekcie i składzie artykuł trafia do ostatecznej autoryzacji, a następnie do druku.

Artykuł powinien być przygotowany zgodnie z zamieszczonymi na stronie czasopisma wskazówkami technicznymi i opatrzony niezbędnym aparatem krytycznym. Ze względu na wymogi zachowania anonimowości procedury dokonywania recenzji należy unikać w artykułach takiego formułowania odniesień do własnych publikacji, które wskazywałyby na tożsamość Autora.

Optymalna objętość artykułu wynosi to pół arkusza wydawniczego (20 000 znaków – 10 stron znormalizowanego tekstu). Do artykułu obligatoryjnie należy dołączyć:

·     wykaz wykorzystanej literatury
·     streszczenie w języku polskim i angielskim – ok. 1000 znaków każde,
·     słowa kluczowe w języku polskim i angielskim – minimum 3 hasła,
·     tytuł artykułu w języku angielskim,
·     dane kontaktowe Autora – imię, nazwisko, adres, numer telefonu, adres mailowy,
·     afiliację Autora / Autorów – nazwa uczelni, na której prowadzi on swoje badania naukowe, zajmowane stanowiska itp.

Prace nie spełniające wymagań technicznych określonych w odrębnym pliku lub znacznie od nich odbiegające będą zwracane Autorom. Jeśli Autor nie dotrzyma ustalonego terminu zwrotu korekty autorskiej, jest to równoznaczne z wyrażeniem zgody na wydanie pracy w formie przekazanej do korekty autorskiej.

 

ZASADY RECENZOWANIA

Aby zagwarantować wysoki poziom naukowy publikowanych w czasopiśmie Homines Hominibus artykułów, wszystkie przesyłane na adres redakcji teksty będą poddawane procedurze recenzowania zgodnej z zaleceniami opisanymi w dokumencie Dobre praktyki w procedurach recenzyjnych w nauce, wydanym przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego w 2011 roku.

Każdy z nadesłanych artykułów oceniany jest wstępnie przez redakcję pod względem formalnym i merytorycznym. Po pozytywnym zaopiniowaniu nadesłanych materiałów i stwierdzeniu ich zgodności z profilem czasopisma oraz potwierdzeniu, iż spełniają one wymagania przedstawione w instrukcji dla autorów, redaktor tematyczny dokonuje wyboru dwóch niezależnych recenzentów, będących specjalistami w dziedzinie, której dotyczy nadesłany tekst. Recenzentami są osoby spoza jednostki naukowej, w której afiliowany jest Redaktor Naczelny lub Rada Naukowa czasopisma. W przypadku artykułów pisanych w języku innym niż polski, będą one recenzowane przynajmniej przez jednego recenzenta afiliowanego w instytucji zagranicznej innej niż narodowość autora pracy. Lista recenzentów współpracujących zamieszczana jest na stronie internetowej czasopisma, jak również na stronach redakcyjnych pisma.

Wszystkie artykuły recenzowane są w trybie double-blind review.  Każdy z tekstów otrzymuje odpowiednią sygnaturę, dzięki której jest on identyfikowany w procesie recenzji. Recenzenci wraz z anonimowym artykułem otrzymują specjalny formularz recenzyjny. Dokonana przez nich pisemna ocena artykułu zawiera jednoznaczny wniosek dotyczący dopuszczenia artykułu do druku, odesłania do korekty autorskiej celem wykonania odpowiednich poprawek i modyfikacji, lub też odrzucenia tekstu.

Ogólna ocena artykułu uzależniona jest między innymi od tego, na ile nadesłany tekst wpisuje się w profil czasopisma, zawarte w nim tezy są oryginalne i rzetelnie uargumentowane, a problematyka ujęta została w sposób nowatorski. Istotne jest, by charakterystyka, dobór i wykorzystanie źródeł były poprawne, a artykuł odsyłał do najnowszych bądź najistotniejszych w danej dziedzinie publikacji. Nie bez znaczenia pozostaje także to, czy autor przedstawił swoje tezy w sposób poprawny również w warstwie językowej i czy tekst napisany jest stylem właściwym dla publikacji naukowych.

Redakcja po otrzymaniu pisemnej recenzji informuje autora o jej wyniku oraz przekazuje, jeśli taką potrzebę wskazał recenzent, sugestie i krytyczne uwagi, które należy uwzględnić w tekście przed jego opublikowaniem. Ostateczna decyzja o publikacji tekstu zapada w redakcji, po uwzględnieniu i wprowadzeniu przez Autora do tekstu wskazanych przez recenzenta poprawek merytorycznych i formalnych.

Materiały, które nie przejdą z wynikiem pozytywnym wszystkich powyższych etapów, nie będą publikowane.

 

ZAPORA GHOSTWRITINGOWA

Redakcja czasopisma „Homines Hominibus”, dbając o rzetelność w nauce, będzie stanowczo przeciwstawiać się takim zjawiskom, jak ghostwriting* i guest autorship**, respektując wymienione poniżej standardy w wydawaniu czasopisma naukowego.

Autor, wysyłając tekst do publikacji, deklaruje, że podane przez niego autorstwo jest zgodne ze stanem faktycznym, tzn. że deklarowani autorzy artykułu rzeczywiście przyczynili się do jego powstania. Deklaruje ponadto afiliację autorów oraz to, jaki jest wkład poszczególnych osób w przygotowanie publikacji (kto jest autorem koncepcji, założeń, metod).

Autor zobowiązany jest również do czytelnego wskazania źródeł finansowania publikacji, tj. do wykazania ewentualnego wkładu finansowego instytucji naukowo-badawczych, stowarzyszeń lub innych podmiotów, które przyczyniły się do powstania artykułu.

Wszelkie wykryte przypadki nierzetelności naukowej, zwłaszcza łamanie i naruszanie zasad etyki obowiązujących w nauce, będą ujawniane i demaskowane. Dodatkowo wszystkie odpowiednie podmioty (np. instytucje zatrudniające Autorów) zostaną poinformowane o tej sytuacji.

               

* Ze zjawiskiem zwanym ghostwriting mamy do czynienia wówczas, gdy ktoś wniósł istotny wkład w powstanie publikacji, lecz nie ujawnił swojego udziału jako jeden z autorów ani też nie został wymieniony w podziękowaniach zamieszczonych w publikacji.

** Ze zjawiskiem zwanym guest authorship (honorary authorship) mamy z kolei do czynienia wówczas, gdy udział autora jest znikomy lub w ogóle nie miał miejsca, a pomimo to figuruje on jako autor/współautor publikacji.

 

PRAWA AUTORSKIE

 Wraz z nadesłaniem artykułu do redakcji czasopisma „Homines Hominibus”, Autor oświadcza, że:

·     przesłany materiał nie był wcześniej publikowany ani nie został zgłoszony do wydania w innych pismach lub wydawnictwach;
·     przesłany materiał nie narusza praw autorskich osób trzecich;
·     wyraża zgodę na dokonanie w tekście niezbędnych zmian stylistycznych i redakcyjnych;
·     zobowiązuje się (w przypadku zakwalifikowania tekstu do druku) udzielić Wydawcy nieodpłatnej licencji na warunkach określonych szczegółowo w umowie zamieszczonej poniżej