ZAPORA GHOSTWRITINGOWA

Redakcja czasopisma „Homines Hominibus”, dbając o rzetelność w nauce, będzie stanowczo przeciwstawiać się takim zjawiskom, jak ghostwriting* i guest autorship**, respektując wymienione poniżej standardy w wydawaniu czasopisma naukowego.

Autor, wysyłając tekst do publikacji, deklaruje, że podane przez niego autorstwo jest zgodne ze stanem faktycznym, tzn. że deklarowani autorzy artykułu rzeczywiście przyczynili się do jego powstania. Deklaruje ponadto afiliację autorów oraz to, jaki jest wkład poszczególnych osób w przygotowanie publikacji (kto jest autorem koncepcji, założeń, metod).

Autor zobowiązany jest również do czytelnego wskazania źródeł finansowania publikacji, tj. do wykazania ewentualnego wkładu finansowego instytucji naukowo-badawczych, stowarzyszeń lub innych podmiotów, które przyczyniły się do powstania artykułu.

Wszelkie wykryte przypadki nierzetelności naukowej, zwłaszcza łamanie i naruszanie zasad etyki obowiązujących w nauce, będą ujawniane i demaskowane. Dodatkowo wszystkie odpowiednie podmioty (np. instytucje zatrudniające Autorów) zostaną poinformowane o tej sytuacji.

               

* Ze zjawiskiem zwanym ghostwriting mamy do czynienia wówczas, gdy ktoś wniósł istotny wkład w powstanie publikacji, lecz nie ujawnił swojego udziału jako jeden z autorów ani też nie został wymieniony w podziękowaniach zamieszczonych w publikacji.

** Ze zjawiskiem zwanym guest authorship (honorary authorship) mamy z kolei do czynienia wówczas, gdy udział autora jest znikomy lub w ogóle nie miał miejsca, a pomimo to figuruje on jako autor/współautor publikacji.

 

nowości

Czasopismo Homines Hominibus od 2011 roku jest czasopismem punktowanym (2 pkt), indeksowanym na liście Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w części B.

 

Zachęcamy do nadsyłania artykułów do najnowszego numeru czasopisma!