ZASADY RECENZOWANIA

Aby zagwarantować wysoki poziom naukowy publikowanych w czasopiśmie Homines Hominibus artykułów, wszystkie przesyłane na adres redakcji teksty będą poddawane procedurze recenzowania zgodnej z zaleceniami opisanymi w dokumencie Dobre praktyki w procedurach recenzyjnych w nauce, wydanym przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego w 2011 roku.

Każdy z nadesłanych artykułów oceniany jest wstępnie przez redakcję pod względem formalnym i merytorycznym. Po pozytywnym zaopiniowaniu nadesłanych materiałów i stwierdzeniu ich zgodności z profilem czasopisma oraz potwierdzeniu, iż spełniają one wymagania przedstawione w instrukcji dla autorów, redaktor tematyczny dokonuje wyboru dwóch niezależnych recenzentów, będących specjalistami w dziedzinie, której dotyczy nadesłany tekst. Recenzentami są osoby spoza jednostki naukowej, w której afiliowany jest Redaktor Naczelny lub Rada Naukowa czasopisma. W przypadku artykułów pisanych w języku innym niż polski, będą one recenzowane przynajmniej przez jednego recenzenta afiliowanego w instytucji zagranicznej innej niż narodowość autora pracy. Lista recenzentów współpracujących zamieszczana jest na stronie internetowej czasopisma, jak również na stronach redakcyjnych pisma.

Wszystkie artykuły recenzowane są w trybie double-blind review.  Każdy z tekstów otrzymuje odpowiednią sygnaturę, dzięki której jest on identyfikowany w procesie recenzji. Recenzenci wraz z anonimowym artykułem otrzymują specjalny formularz recenzyjny. Dokonana przez nich pisemna ocena artykułu zawiera jednoznaczny wniosek dotyczący dopuszczenia artykułu do druku, odesłania do korekty autorskiej celem wykonania odpowiednich poprawek i modyfikacji, lub też odrzucenia tekstu.

Ogólna ocena artykułu uzależniona jest między innymi od tego, na ile nadesłany tekst wpisuje się w profil czasopisma, zawarte w nim tezy są oryginalne i rzetelnie uargumentowane, a problematyka ujęta została w sposób nowatorski. Istotne jest, by charakterystyka, dobór i wykorzystanie źródeł były poprawne, a artykuł odsyłał do najnowszych bądź najistotniejszych w danej dziedzinie publikacji. Nie bez znaczenia pozostaje także to, czy autor przedstawił swoje tezy w sposób poprawny również w warstwie językowej i czy tekst napisany jest stylem właściwym dla publikacji naukowych.

Redakcja po otrzymaniu pisemnej recenzji informuje autora o jej wyniku oraz przekazuje, jeśli taką potrzebę wskazał recenzent, sugestie i krytyczne uwagi, które należy uwzględnić w tekście przed jego opublikowaniem. Ostateczna decyzja o publikacji tekstu zapada w redakcji, po uwzględnieniu i wprowadzeniu przez Autora do tekstu wskazanych przez recenzenta poprawek merytorycznych i formalnych.

Materiały, które nie przejdą z wynikiem pozytywnym wszystkich powyższych etapów, nie będą publikowane.

 

nowości

Czasopismo Homines Hominibus od 2011 roku jest czasopismem punktowanym (2 pkt), indeksowanym na liście Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w części B.

 

Zachęcamy do nadsyłania artykułów do najnowszego numeru czasopisma!