Homines Hominibus 1 (2) / 2006

 

 
Janusz Gnitecki
Edukacja w perspektywie wertykalnej w okresie cywilizacji informacyjnej i globalizacji

Education in vertical perspective in information civilization and globalization

 

Słowa kluczowe: edukacja, społeczeństwo informacyjne, cywilizacja, globalizacja, rozwój, wykluczenie społeczne, marginalizacja

 

Key words: education, information society, civilization, globalization, development, social marginalization and exclusion

Pobierz artykuł

 

Streszczenie i abstrakt

 


 

Halina Sowińska
Autorytety i wzorce współczesnej młodzieży

Authorities and patterns of present-day youth

 

Słowa kluczowe: autorytety, wzory osobowe, polska młodzież, rodzina, wartości

 

Key words: authorities, personal patterns, Polish youth, family, values

Pobierz artykuł

 

Streszczenie i abstrakt

 


 

Wanda I. Rusieckaja, Aleksander L. Puszkin
Moralno-prawne wychowanie uczniów

Moral and legal education of students

 

Słowa kluczowe: młodzież, edukacja moralna, edukacja prawna

 

Key words: teenagers, moral education, legal education

Pobierz artykuł

 

Streszczenie i abstrakt

 


 

Bolesław Pękala
Problematyka kształtowania prospołecznych postaw przez nauczyciela polonistę

Formation of pro-social attitudes of pupils by a teacher of polish language and literature

 

Słowa kluczowe: edukacja moralna, socjalizacja, wartości, postawy prospołeczne, autorytety, wzorce osobowe, facylitacja społeczna

 

Key words: moral education, socialization, values, pro-social attitudes, authorities, personal patterns, social facilitation

Pobierz artykuł

 

Streszczenie i abstrakt

 


 

Andrzej Malinowski
Wzrost niedostosowań społecznych młodzieży w kontekście przemian międzypokoleniowych rozwoju biologicznego

The increase of social inadaptation of adolescents in the context of intergenerational transformation of biological development

 

Słowa kluczowe: antropologia biologiczna, niedostosowanie społeczne, rozwój biologiczny, trend sekularny, adolescencja

 

Key words: biological anthropology, social inadaptation, biological development, secular trend, adolescence

Pobierz artykuł

 

Streszczenie i abstrakt

 


 

Marian Marcinkowski
Wychowanie w kulturze fizycznej elementem profilaktyki agresji i przemocy

Education in physical culture as an element of prevention against aggression and violence

 

Słowa kluczowe: wychowanie fizyczne, edukacja, agresja, przemoc

 

Key words: physical culture, education, aggression, violence

Pobierz artykuł

 

Streszczenie i abstrakt

 


 

Katarzyna Bocheńska
Kompetencje nauczycieli w łagodzeniu konfliktów w szkole i pracy z młodzieżą

Project: teacher's competency to minimise conflict in school and work with young people

 

Słowa kluczowe: rozwiązywanie konfliktów, szkoła, mediacja, komunikacja interpersonalna, ingracjacja

 

Key words: conflict solving, school, mediation, interpersonal communication, ingratiation

Pobierz artykuł

 

Streszczenie i abstrakt

 


 

Halina Wróżyńska
Przemoc w szkole a proces zwyciężania zła dobrem

Violence at school: transformation of the bad into the good

 

Słowa kluczowe: przemoc w szkole, agresja, mobbing, rodzina dysfunkcjonalna, środki masowego przekazu, wychowanie moralne

 

Key words: violence at school, aggression, mobbing, dysfunctional family, mass media, moral education

Pobierz artykuł

 

Streszczenie i abstrakt

 


 

Barbara Toroń
Akceptacja uczniów z zaburzeniami parcjalnymi w zespole klasowym a teoria labelingu

Acceptance of pupils with partial disorder in school class and the labeling theory

 

Słowa kluczowe: teoria labelingu, parcjalne zaburzenia rozwoju, badania empiryczne, społeczna izolacja i wykluczenie

 

Key words: labeling theory, partial disorder of pupils’ development, empirical research, social isolation and exclusion

Pobierz artykuł

 

Streszczenie i abstrakt

 


 

Ewa Niestrata
Dlaczego zapobieganie agresji wśród dzieci i młodzieży w szkołach jest tak istotne?

Why is preventing from violence among youth and children at schools so important?

 

Słowa kluczowe: przemoc, agresja w szkole, psychoterapia, poradnictwo psychologiczne

 

Key words: violence, aggression at school, psychotherapy, psychological counselling

Pobierz artykuł

 

Streszczenie i abstrakt

 


 

Eeugenij M. Babosow
Rozprzestrzenienie agresji i przemocy w środowisku nastolatków

Widespread of aggression and violence among teenagers

 

Słowa kluczowe: nastolatki, socjalizacja, przemoc, agresja

 

Key words: teenagers, socialization, violence, aggression

Pobierz artykuł

 

Streszczenie i abstrakt

 


 

Małgorzata Biskup
Przestępczość przeciw nieletnim i jej zwalczanie w Wielkopolsce

Crime against juveniles and combating it in the Wielkopolska Region

 

Słowa kluczowe: przestępczość, przemoc, młodociani przestępcy, ofiary przestępstw, prewencja, bezpieczeństwo

 

Key words: crime, violence, juvenile delinquency, Police, prevention, security

Pobierz artykuł

 

Streszczenie i abstrakt

 


 

Katarzyna Pawełek, Monika Marczak
Zasady skutecznej profilaktyki

Principles of effective prevention

 

Słowa kluczowe: profilaktyka, prewencja, resocjalizacja, narkotyki, alkohol, przestępczość nieletnich

 

Key words: prevention, resocialisation, drugs, alcohol, juvenile delinquency

Pobierz artykuł

 

Streszczenie i abstrakt

 


 

Ałła Danilenko
Profilaktyka zjawisk patologicznych we współczesnej rodzinie

The prevention of pathological phenomenons at the modern family

 

Słowa kluczowe: profilaktyka, zjawiska patologiczne, współczesna rodzina, napięcie społeczne i psychologiczne, tradycyjne więzi rodzinne, kryzys rodziny

 

Key words: prevention, pathological phenomenon, modern family, social and psychological tension, traditional family relations, crisis of the family

Pobierz artykuł

 

Streszczenie i abstrakt

 


 

Leszek Wieczorek
Wybrane aspekty prawnego przeciwdziałania narkomanii de lege lata i de lege ferenda

Some aspects of legal action against drug addiction: de lege lata and de lege ferenda

 

Słowa kluczowe: środki prawne, narkomania, uzależnienie od narkotyków, przeciwdziałanie narkomanii

 

Key words: legal action, drug addiction, drug prevention, drug abuse prevention act

Pobierz artykuł

 

Streszczenie i abstrakt

 


 

Jekaterina Babosowa
Społeczne aspekty profilaktyki alkoholizmu i narkomanii w środowisku młodzieżowym

Social aspects of alcoholism and drug abuse prevention in the youth environment

 

Słowa kluczowe: młodzież, alkoholizm, narkotyki, prewencja

 

Key words: teenagers, alcoholism, drug, prevention

Pobierz artykuł

 

Streszczenie i abstrakt

 


 

Julia Nikulina
Przejawy grupowe zachowania dewiacyjnego w środowisku młodzieżowym

Group manifestations of abberrational behaviour among young people

 

Słowa kluczowe: młodzież, socjalizacja, dewiacje społeczne, grupy przyjacielskie

 

Key words: teenagers, socialization, social deviations, groups of friends

Pobierz artykuł

 

Streszczenie i abstrakt

 


 

Zbigniew Rau, Sławomir Gembara
Problematyka przestępczości nieletnich i ich uczestnictwa w zorganizowanych grupach przestępczych

Juvenile delinquency and its participation in organized crime groups

 

Słowa kluczowe: przestępczość nieletnich, przestępczość zorganizowana, zapobieganie przestępczości

 

Key words: juvenile delinquency, organized crime groups, crime prevention

Pobierz artykuł

 

Streszczenie i abstrakt

 


 

Maciej Błaszak
Dlaczego policjanci popełniają czasami błędy?

Why do policemen sometimes make errors?

 

Słowa kluczowe: policja, nauki kognitywne, popełnianie błędów, mózg, umysł, rzeczywistość dynamiczna, podejmowanie decyzji

 

Key words: police, cognitive science, making errors, human mind, dynamic reality, making decisions

Pobierz artykuł

 

Streszczenie i abstrakt

 


 

Alicja Godyla-Jasicka
Raport o stanie zagrożenia demoralizacją, przestępczością nieletnich oraz patologiami wśród dzieci i młodzieży w województwie wielkopolskim za rok 2004

Report on level of danger of demoralization, juvenile delinquency and pathologies among children and youth in the Wielkopolska Region in the year 2004

 

Słowa kluczowe: demoralizacja, przestępczość nieletnich, patologie społeczne, policyjne programy prewencyjne

 

Key words: demoralization, juvenile delinquency, social pathology, police prevention programs

Pobierz artykuł

 

Streszczenie i abstrakt

 


 

Izabela Ludwicka
Udział policji w tworzeniu koalicji na rzecz zapobiegania przemocy w tym zjawisku seksualnego wykorzystywania małoletnich

Police participation in establishing the violence prevention coalition including child sexual abuse prevention

 

Słowa kluczowe: przemoc, seksualne wykorzystywanie małoletnich, działania prewencyjne policji

 

Key words: violence, child sexual abuse, prevention

Pobierz artykuł

 

Streszczenie i abstrakt

 


 

Tadeusz Sakowicz
Więź społeczna a resocjalizacja

The social bonds and resocialisation

 

Słowa kluczowe: więź społeczna, zakład karny, resocjalizacja, probacja postpenitencjarna, wartości życiowe, ideały społeczne, odpowiedzialność, szczęście, pomoc więźniom, środowisko lokalne, rodzina

 

Key words: social bonds, prison, resocialisation, post-petnitentiary probation, life values, social ideals, responsibility, happiness, aid of prisoners, local community, family

Pobierz artykuł

 

Streszczenie i abstrakt

 


 

Lidia Fołtarz, Jakub Nowakowski
Wpływ ubóstwa materialnego rodziny na zjawisko niedostosowania społecznego

The influence of family material poverty on the social non-adjustment phenomenon

 

Słowa kluczowe: bezrobocie, ubóstwo materialne, rodzina, nieprzystosowanie społeczne, patologie społeczne

 

Key words: unemployment, social poverty, family, social non–adjustment, social pathologies

Pobierz artykuł

 

Streszczenie i abstrakt

 


 

Włodzimierz Kosterkiewicz, Krzysztof Kościelski
Prowadzenie oddziaływań terapeutycznych w stosunku do więźniów młodocianych (na przykładzie jednostek penitencjarnych okręgu poznańskiego)

Conducting the therapeutic influences on juvenile prisoners (the example of penitentiary units of Poznań region)

 

Słowa kluczowe: zakład karny, terapia młodocianych więźniów, alkoholizm, narkomania, rehabilitacja

 

Key words: prison, therapy of juvenile convicts, alcoholism, drug addiction, rehabilitation

Pobierz artykuł

 

Streszczenie i abstrakt

 


 

Jakub Nowakowski, Lidia Fołtarz
Rola społeczności lokalnej w profilaktyce i resocjalizacji zachowań dewiacyjnych. Uwagi i propozycje dotyczące tworzenia placówek opiekuńczo-wychowawczych w środowiskach zagrożonych patologiami społecznymi

A role of local community in prevention and resocialisation of deviant behavior. Remarks and suggestions applying to establishing protective – educational posts in environments threatened by social pathologies

 

Słowa kluczowe: społeczność lokalna, patologie społeczne, nieprzystosowanie społeczne, profilaktyka

 

Key words: local community, social non–adjustment, social pathologies, prevention

Pobierz artykuł

 

Streszczenie i abstrakt

 


 

Robert Poklek
Wpływ aktywności fizycznej na poziom agresji młodocianych przestępców

An influence of physical activity on the aggression level of juvenile delinquents

 

Słowa kluczowe: aktywność fizyczna więźniów, agresja, przestępcy młodociani, penitencjarna kultura fizyczna

 

Key words: physical activity of convict, aggression, juvenile delinquents, penitential physical culture

Pobierz artykuł

 

Streszczenie i abstrakt

 


 

Maciej Młodzikowski
Zachowania samobójcze osadzonych w zakładzie karnym/areszcie śledczym a środowisko rodzinne

Suicidal behavior of convicts and the family environment

 

Słowa kluczowe: samobójstwa wśród więźniów, zakład karny, rodzina, suicydologia

 

Key words: suicides among convicts, family, penitentiary, suicidology

Pobierz artykuł

 

Streszczenie i abstrakt

 


 

Piotr Łapiński
Aktywność fizyczna w resocjalizacji więźniów młodocianych w warunkach zakładu karnego

Physical activity in social rehabilitation of juvenile delinquents in penitentiary conditions

 

Słowa kluczowe: aktywność fizyczna, zakład karny, rehabilitacja, więźniowie, młodociani przestępcy

 

Key words: physical activity, a penitentiary, social rehabilitation, prisoners, juvenile delinquents

Pobierz artykuł

 

Streszczenie i abstrakt

 


 

Maciej Gołębiowski
Podkultura więzienna jako podkultura agresji

Prison subculture as subculture of aggression

 

Słowa kluczowe: podkultura więzienna, agresja, przemoc, więzienie, więźniowie, normy podkulturowe

 

Key words: prison subculture, aggression, violence, a penitentiary, convicts, subculture norms

Pobierz artykuł

 

Streszczenie i abstrakt

 


 

Agata Matysiak-Błaszczyk
Biografie kobiet pozbawionych wolności – próba interpretacji teoretycznej

Biographies of imprisoned women – an attempt of theoretical interpretation

 

Słowa kluczowe: kobiety-więźniarki, więzienie dla kobiet, młodociani przestępcy

 

Key words: female convicts, a women’s penitentiary, female juvenile delinquents

Pobierz artykuł

 

Streszczenie i abstrakt