Homines Hominibus 1 (1) / 2005

 

 
Jan Jendrośka
Organ w postępowaniu administracyjnym

The authority in administrative proceedings

 


 

Janusz Sawicki
Zakłócenie porządku i spokoju publicznego z art. 51 Kodeksu Wykroczeń

The Breach of the Public Order and Peace on the Basis of Article 51 of the Code of Offences

 


 

Adam Górski
Ochrona praw własności intelektualnej w aspekcie ochrony osób i mienia oraz jako interesująca i poszukiwana profesja

The Protection of Intellectual Property Rights in the Aspect of Protection of Persons and Property as well as an Interesting Profession in Demand

 


 

Anna Fidziukiewicz
Adresy internetowe a naruszenie dóbr osobistych

E-mail Addresses and the Violation of Personal Interests

 


 

Małgorzata Gierwazik
Zasady funkcjonowania administracji publicznej

Principles of the Functioning of Public Administration

 


 

Ryszard Wróżyński
Czym jest konflikt w zarządzaniu organizacją?

What is the Conflict in Managing an Organization?

 


 

Eugenia Potulicka
Dylematy współistnienia wolnego rynku i demokracji w edukacji

Dilemmas of Coexisting of the Free Market and Democracy in Education

 


 

Bolesław Pękala
Przegląd koncepcji nauczania języka polskiego w przeszłości i teraźniejszości

A Survey of the Teaching Methods of Polish Language in the Past and in the Present

 


 

Katarzyna Bocheńska
Komunikacja egotyczna w rzeczywistości szkolnej

Egotistic Communication in School

 


 

Katarzyna Bocheńska
Minotaur w labiryncie. Socjalizacja ucznia pobierającego nauczanie w trybie indywidualnym

Minotaur in the Labyrinth. Socialization of a Pupil learning in Individual Mode

 


 

Renata Michalak
Od wiedzy deklaratywnej do proceduralnej. Kształtowanie umiejętności poznawczych uczniów

From the Declarative Knowledge to Procedural One. Shaping of Cognitive Skills of Pupils

 


 

Maciej Błaszak
Jak ulepszyć nauczanie pedagogiki?

How to Improve Teaching of Pedagogy?

 


 

Agata Mleczko
Poczucie tożsamości w erze globalizacji

A Sense of Identity in the Age of Globalization

 


 

Bolesław Andrzejewski
Rok 2004 – perspektywa filozoficzna

Year 2004 – A Philosophical Perspective

 


 

L. Ryszard Urbański-Korż
Scjentyzm a antropologizm. Światopoglądowy dylemat nauk humanistycznych i filozofii cywilizacji

Scientism and Anthropologism. World-view Dilemmas of the Humanities and Philosophy of Civilization

 


 

Piotr Marchwicki
Podstawowe założenia teorii przywiązania

Basic Assumptions of the Attachment Theory

 


 

Jan Wasiewicz
„Przeklęty problem” – zagadnienie nihilizmu w Notatkach z podziemia Fiodora Dostojewskiego

“The Damned Problem” – an Issue of Nihilism in Fyodor Dostoevsky's Notes from Underground

 


 

Katarzyna Bocheńska
Praktycy o nauczaniu integracyjnym (recenzja pracy zbiorowej Teoretyczne i praktyczne aspekty nauczania integracyjnego w szkole samorządowej)

Practicians about Integrating Teaching (Review of Collective Work Theoretical and Practical Aspects of Integrating Teaching in the Municipal School)