Homines Hominibus 1 (3) / 2007

 

 
Adam Górski
Człowiek – edukacja – wiedza jako elementy kapitału intelektualnego

Man – education – knowledge as elements of intellectual capital

 

Słowa kluczowe: człowiek, edukacja, wiedza, kapitał intelektualny

 

Key words: man, education, knowledge, intellectual capital

Pobierz artykuł

 

Streszczenie i abstrakt

 


 

Małgorzata Ostrowska
Wypalenie zawodowe nauczycieli wychowania fizycznego a wypadkowość szkolna

The burning out of physical education teachers and school accident rate

 

Słowa kluczowe: wypalenie zawodowe, zagrożenia wypadkowością, profilaktyka zdrowotna

 

Key words: worker’s burning out, menace of accidents, prophylactic activity for health

Pobierz artykuł

 

Streszczenie i abstrakt

 


 

Halina Wróżyńska
Rola i znaczenie wykształcenia w świadomości dorosłego człowieka w opinii studentów

The formation’s role and meaning in the adult’s knowledge: The student’s opinions

 

Słowa kluczowe: wykształcenie, świadomość, metodologia badań: problemy, hipotezy, wskaźniki, metody, techniki, narzędzia, badana próba, analiza wyników badań

 

Key words: formation, knowledge, methodology of search: questions, hypothesis, indicators, methods, techniques, tools, sample, analysis of the results of search

Pobierz artykuł

 

Streszczenie i abstrakt

 


 

Barbara Wolny
Nauczyciel wychowania fizycznego w zreformowanej szkole

Physical education teacher in reformed school

 

Słowa kluczowe: nauczyciel, wychowanie fizyczne, szkoła

 

Key words: teacher, physical education, school

Pobierz artykuł

 

Streszczenie i abstrakt

 


 

Remigiusz Jarosław Tritt
Różnorodność ludzkiej seksualności w kontekście Deklaracji Praw Seksualnych Człowieka

Variety of human sexuality in the context of Declaration of Sexual Rights

 

Słowa kluczowe: człowiek, seksualność, Deklaracja Praw Seksualnych Człowieka

 

Key words: human, sexuality, Declaration of Sexual Rights

Pobierz artykuł

 

Streszczenie i abstrakt

 


 

Andrzej Malinowski
Rasy i rasizm w sporcie i na jego obrzeżach

Race and racism in sport and related fields

 

Słowa kluczowe: rasa, rasizm, sport

 

Key words: race, racism, sports

Pobierz artykuł

 

Streszczenie i abstrakt

 


 

Jolanta Elżbieta Kowalska
Postawy prozdrowotne studentów uczelni wychowania fizycznego w Polsce

Health-promoting attitudes of the students of polish Academies of Physical Eduaction

 

Słowa kluczowe: zdrowie, edukacja zdrowotna, postawy prozdrowotne, nauczyciel wychowania fizycznego

 

Key words: health, health education, health-promoting attitudes, teacher of physical education

Pobierz artykuł

 

Streszczenie i abstrakt

 


 

Mikołaj Marciniak
Tendencje rozwoju snowboardu

Development trends in snowboard

 

Słowa kluczowe: snowboard, tendencje rozwoju sportu

 

Key words: snowboard, developmental trends in snowboard

Pobierz artykuł

 

Streszczenie i abstrakt

 


 

L. Miklánková
Motywacja uczniów do wychowania fizycznego w szkole podstawowej

Motivation of pupils in physical education at 1st grade of primary school

 

Słowa kluczowe: uczniowie, stymulacja, wychowanie fizyczne, szkoła podstawowa

 

Key words: pupils, stimulation, physical education, primary school

Pobierz artykuł

 

Streszczenie i abstrakt

 


 

Barbara Pędraszewska
Preferencje sportowe i turystyczne społeczeństwa warszawskiego w okresie międzywojennym

The sport and tourism preferences of Warsaw society during the period between the two World Wars

 

Słowa kluczowe: sport, turystyka, Warszawa, okres międzywojenny

 

Key words: sport, tourism, Warsaw, between the two World Wars

Pobierz artykuł

 

Streszczenie i abstrakt

 


 

Maria Pyzik, Joanna Rodziewicz-Gruhn, Karol Pilis, Cezary Michalski
Preferencje turystyczne studentów akademii im. Jana Długosza w Częstochowie

Travel preferences of Jan Długosz Academy students

 

Słowa kluczowe: turystyka, preferencje, motywy, studenci

 

Key words: tourisim, preferences, motives, students

Pobierz artykuł

 

Streszczenie i abstrakt

 


 

Józef Tatarczuk, Ryszard Asienkiewicz, Artur Wandycz
Współzależność pomiędzy wybranymi parametrami somatycznymi i zdolnościami motorycznymi wśród studentek Uniwersytetu Zielonogórskiego

Correlation between selected somatic parameters and motor abilities of female students at University of Zielona Góra

 

Słowa kluczowe: związki korelacyjne, cechy somatyczne, komponenty ciała, zdolności motoryczne studentek

 

Key words: correlation, somatic features, body components, female students’ motor abilities

Pobierz artykuł

 

Streszczenie i abstrakt

 


 

Romuald T. Tołłoczko, Anna Romanowska-Tołłoczko
Rozważania dotyczące obiektywnej i subiektywnej potrzeby ruchu

Discussion on objective and subjective need for physical exercise

 

Słowa kluczowe: potrzeby psychiczne, popędy, potrzeba aktywności fizycznej, hipokinezja

 

Key words: psychological needs, drives, need for physical exercise, hypokinesis

Pobierz artykuł

 

Streszczenie i abstrakt

 


 

Martina Cichá
Proč by antropologie měla být integrální

Why should anthropology be integral

 

Słowa kluczowe: integrální antropologie, člověk, biologický determinismus, sociálně-kulturní determinismus

 

Key words: integral anthropology, man, biological determinism, socio-cultural determinism

Pobierz artykuł

 

Streszczenie i abstrakt

 


 

Martina Cichá
Současné problémy etnické antropologie

Current problems of ethnic anthropology

 

Słowa kluczowe: etnická antropologie, biologické rozmanitosti, rasy, antropologické typy, sociální a kulturní rozdíly, národ, národnost, menšiny, etnické skupiny, multi-etnický, multi-kulturní

 

Key words: ethnic anthropology, biological diversity, race, anthropological types, social and cultural differences, nation, nationality, minority, ethnic group, multi-ethnic, multi-cultural

Pobierz artykuł

 

Streszczenie i abstrakt

 


 

Radoslav Goldmann, Martina Cichá
Možnosti prevence a depistáže kardiovaskulárních chorob u pubescentů a adolescentů

Options in prevention and detection of cardiovascular disorders in pubescents and adolescents

 

Słowa kluczowe: ateroskleróza, metabolický syndrom, rizikovĕ faktory, prevence, depistáž

 

Key words: atherosclerosis, metabolism syndrome, hazard factors, prevention, detection

Pobierz artykuł

 

Streszczenie i abstrakt

 


 

Renata Janiszewska
Aspekty jakościowe rozwoju fizycznego dzieci urodzonych przedwcześnie i dzieci urodzonych jako donoszone w pierwszych dwóch latach życia na przykładzie populacji dzieci radomskich

Qualitative aspects of physical development of children born prematurely and children born on time in the first two years of life on example of population of Radom children

 

Słowa kluczowe: masa ciała, obwód głowy, dzieci zdrowe i urodzone przedwcześnie

 

Key words: weight, head measurement, healthy and prematurely born children

Pobierz artykuł

 

Streszczenie i abstrakt

 


 

Joanna Rodziewicz-Gruhn, Maria Pyzik
Zachowania zdrowotne studiujących zaocznie na kierunku pedagogika akademii im. Jana Długosza w Częstochowie

Health behaviors of extramural students of pedagogics in Jan Długosz Academy in Częstochowa

 

Słowa kluczowe: studenci, aktywność fizyczna, używki

 

Key words: students, physical activity, stimulants

Pobierz artykuł

 

Streszczenie i abstrakt

 


 

Joanna Rodziewicz-Gruhn, Janusz Wojtyna
Środowiskowe i społeczne uwarunkowania stanu odżywienia kobiet rozpoczynających studia

Enviromental and social conditions of nutritional status in women starting their studies

 

Słowa kluczowe: studentki, stan odżywienia, dane antropometryczne, środowisko społeczne

 

Key words: students, nutritional status, anthropometric data, social environment

Pobierz artykuł

 

Streszczenie i abstrakt

 


 

Magdalena Rusin, Anna Babińska, Jadwiga Baran
Historia, formy oddziaływania korekcyjnego i profilaktyka wad postawy w BSOGKK

The history, forms of correction and prevention in defects of posture in BSOGKK

 

Słowa kluczowe: wady postawy, profilaktyka w wadach postawy, oddziaływanie korekcyjne

 

Key words: defects of posture, prevention, gymnastic influence

Pobierz artykuł

 

Streszczenie i abstrakt

 


 

Magdalena Rusin, Tomasz Gębala, Tomasz Kocurek
Koncepcja ćwiczeń asymetrycznych w wodzie w korekcji bocznych skrzywień kręgosłupa (wad postawy ciała) w bielskim Szkolnym Ośrodku Gimnastyki Korekcyjno-Kompensacyjnej im. Romana Liszki w Bielsku-Białej

Idea of asymmetric exercise in water in scoliosis correction in BSOGKK

 

Słowa kluczowe: pływanie korekcyjne, ćwiczenia asymetryczne, hydrokinezyterapia

 

Key words: swimming correction, asymmetrical exercise, hydrokinezytherapia

Pobierz artykuł

 

Streszczenie i abstrakt

 


 

Magdalena Rusin
Podmiotowość pacjenta w interakcji fizjoterapeuta – pacjent

Subjectivity of the patient in interaction physiotherapist – patient

 

Słowa kluczowe: podmiotowość pacjenta, prawo do równości, postępowanie fizjoterapeuty, szacunek, godność pacjenta

 

Key words: subjectivity of patient, right to equality, behaviour of physiotherapist, respect, dignity of patient

Pobierz artykuł

 

Streszczenie i abstrakt

 


 

Magdalena Rusin, Grażyna Szypuła, Jadwiga Nabielska, Ewa Kowalska, Grażyna Kępys
Częstość występowania poszczególnych typów skolioz u dziewcząt i chłopców na przestrzeni ostatnich pięćdziesięciu lat

Incidence of different types of scoliosis in girls and boys within last fifty years

 

Słowa kluczowe: skolioza, skolioza jednołukowa, skolioza dwułukowa, wpływ płci

 

Key words: scoliosis, one arch scoliosis, two arch scoliosis, influence of gender

Pobierz artykuł

 

Streszczenie i abstrakt

 


 

Grażyna Szypuła, Magdalena Rusin
Częstość występowania wad kończyn dolnych u dzieci i młodzieży

Incidence of lower limbs defects in children and adolescent

 

Słowa kluczowe: kolana koślawe, kolana szpotawe, stopy płaskie i płasko-koślawe, wpływ płci

 

Key words: genu valgum, genu varum, flet feet, talipes valgus, influence of gender

Pobierz artykuł

 

Streszczenie i abstrakt