Homines Hominibus 1 (5) / 2009

 

 
Adam Górski
Wiedza chroniona prawami własności i wyłączności oraz jej wykorzystanie w twórczości innowacyjnej

Knowledge protected by ownership and exclusivity rights and its application to innovative work

 

Słowa kluczowe: globalizacja, społeczeństwo informacyjne, innowacje, prawo patentowe, ochrona własności intelektualnej

 

Key words: globalisation, information society, innovation, patent rights, protection of intellectual property

Pobierz artykuł

 

Streszczenie i abstrakt

 


 

Tomasz Jurczyk
Swoboda świadczenia usług i przepływu pracowników w orzecznictwie Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości

Free movement of services and workers in the European Court of Justice’s judgments

 

Słowa kluczowe: prawo pracy, prawo wspólnotowe, orzecznictwo

 

Key words: labour law, Community law, court judgments

Pobierz artykuł

 

Streszczenie i abstrakt

 


 

Tomasz Jurczyk
Geneza rozwoju praw człowieka

Origins of human rights development

 

Słowa kluczowe: prawa człowieka, prawa naturalne, prawa stanowione, Deklaracja Praw Człowieka i Obywatela, ONZ, Europejska Konwencja o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności

 

Key words: human rights, natural rights, legal rights, Declaration of the Rights of Man and of the Citizen, UN, European Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms

Pobierz artykuł

 

Streszczenie i abstrakt

 


 

Bartosz Skwara
Poziome obowiązywanie praw człowieka w świetle Konstytucji RP

Horizontal effect of human rights under the Constitution of the Republic of Poland

 

Słowa kluczowe: horyzontalne obowiązywanie praw podstawowych, prawa i wolności człowieka i obywatela, orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego, oddziaływanie praw człowieka na polskie prawo prywatne

 

Key words: horizontal effect of fundamental rights, human and citizen rights and freedoms, Constitutional Court judgments, effect of human rights on Polish private law

Pobierz artykuł

 

Streszczenie i abstrakt

 


 

Wojciech Walkowiak
Dokumentowanie czynności procesowych

Documenting procedural actions in law

 

Słowa kluczowe: czynności procesowe, oględziny, dokumentacja fotograficzna, kryminalistyczny szkic miejsca zdarzenia

 

Key words: procedural actions in law, scene examination, photo evidence, forensic incident scene sketch

Pobierz artykuł

 

Streszczenie i abstrakt

 


 

Tomasz Lewandowski
Braki formalne tytułu wykonawczego w postępowaniu egzekucyjnym w administracji

Enforcement orders’ formal deficiencies in the enforcement proceedings in administration

 

Słowa kluczowe: procedura egzekucyjna, tytuł wykonawczy, środki ochrony administracyjnej, środki ochrony sądowej, orzecznictwo

 

Key words: enforcement procedure, enforcement order, administrative remedies, court remedies, judgements

Pobierz artykuł

 

Streszczenie i abstrakt

 


 

Paweł Saługa
Zasada lege non distinguente w praktyce orzeczniczej

Lege non distinguente principle in judgements

 

Słowa kluczowe: zasada lege non distinguente, odliczenia od podatku dochodowego, uwłaszczenie przedsiębiorstwa komunalnego, orzecznictwo

 

Key words: lege non distinguente principle, income tax deductions, privatisation of municipal enterprise, judgements

Pobierz artykuł

 

Streszczenie i abstrakt

 


 

Ewa Szuber-Bednarz
Znaczenie zasiedzenia w aspekcie terminologicznym w prawie międzynarodowym i prawie krajowym

Usucaption from the perspective of terminology considerations in international and domestic law

 

Słowa kluczowe: zasiedzenie, prawo międzynarodowe, terytorium, stosunki własnościowe w państwie

 

Key words: usucaption, international law, territory, ownership relations within the state

Pobierz artykuł

 

Streszczenie i abstrakt

 


 

Maciej Politowski
Kształtowanie się struktury sądownictwa administracyjnego w Polsce

Structural development of administrative judiciary in Poland

 

Słowa kluczowe: historia sądownictwa administracyjnego, struktura sądownictwa, Naczelny Sąd Administracyjny

 

Key words: administrative judiciary history, judiciary structure, Supreme Administrative Court

Pobierz artykuł

 

Streszczenie i abstrakt

 


 

Monika Andrzejewska
Analiza strukturalna systemu wymiaru sprawiedliwości w Polsce

Structural analysis of the judiciary in Poland

 

Słowa kluczowe: struktura sądownictwa, sądownictwo powszechne, sądownictwo administracyjne, sądownictwo wojskowe, prokuratura

 

Key words: structure of the judiciary, general courts, administrative courts, military courts, prosecuting attorney office

Pobierz artykuł

 

Streszczenie i abstrakt

 


 

Joanna Kujawa
Okresowe oceny kadry urzędniczej sądu powszechnego

Periodical evaluation of public servants employed by courts of general jurisdiction

 

Słowa kluczowe: ewaluacja pracowników, kadra urzędnicza, sądownictwo powszechne

 

Key words: personnel evaluation, public servants, courts of general jurisdiction

Pobierz artykuł

 

Streszczenie i abstrakt

 


 

Agata Lipowicz
Formalne i materialne gwarancje niezawisłości sędziowskiej jako element systemu praworządności demokratycznej

Formal and substantive safeguards of judge independence as a component of the democratic rule of law

 

Słowa kluczowe: niezawisłość sędziowska, demokracja, gwarancje materialne, gwarancje formalne, immunitet sędziowski

 

Key words: judge independence, democracy, substantive safeguards, formal safeguards, judicial immunity

Pobierz artykuł

 

Streszczenie i abstrakt

 


 

Izabella Biziel
Immunitet sędziowski jako gwarancja niezawisłego sprawowania wymiaru sprawiedliwości

Judicial immunity as a warrant of independent judiciary

 

Słowa kluczowe: niezawisłość sędziowska, immunitet sędziowski, społeczna recepcja instytucji immunitetu

 

Key words: judicial immunity, judicial independence, social reception of immunity as an instrument

Pobierz artykuł

 

Streszczenie i abstrakt