Homines Hominibus 1 (7) / 2011

 

 
Eryk Kosiński
Nowe prawo hazardowe. Wybrane zagadnienia

New gambling law. Selected aspects

 

Słowa kluczowe: interwencja państwa w gospodarkę, regulacja działalności hazardowej, społeczne skutki hazardu, hazard, zasada proporcjonalności

 

Key words: state intervention into economy, state regulation of gambling sector, social effects of gambling, gambling, principle of proportionality

Pobierz artykuł

 

Streszczenie i abstrakt

 


 

Jerzy Rotko
Prawo ochrony środowiska w orzecznictwie sądów administracyjnych

Environmental protection law in administrative court judgements

 

Słowa kluczowe: ochrona środowiska, gospodarka wodna, orzecznictwo

 

Key words: environmental protection, water management, judgements

Pobierz artykuł

 

Streszczenie i abstrakt

 


 

Ewa Szuber-Bednarz
Refleksje na temat rozwiązań antykryzysowych adresowanych dla każdego pracownika i przedsiębiorcy

Thoughts on anti-crisis measures addressed to all employees and entrepreneurs

 

Słowa kluczowe: prawo pracy, kryzys ekonomiczny, ustawa antykryzysowa

 

Key words: labour law, recession, anti-crisis law

Pobierz artykuł

 

Streszczenie i abstrakt

 


 

Dorota Czura-Kalinowska
Bezpieczeństwo prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce

Reliability of business in Poland

 

Słowa kluczowe: bezpieczeństwo działalności gospodarczej, kompetencje biegłych, restrukturyzacja

 

Key words: business reliability, experts’ competence, restructuring

Pobierz artykuł

 

Streszczenie i abstrakt

 


 

Tomasz Sikora
Pozycja emerytów i rencistów wojskowych na rynku pracy (na przykładzie Wielkopolski)

Position of military retirees and disability pensioners in the labour market (the case of Wielkopolska)

 

Słowa kluczowe: prawo pracy, rynek pracy, system emerytalny, emeryci wojskowi, Wielkopolska

 

Key words: labour law, labour market, retirement system, military retirees, Wielkopolska

Pobierz artykuł

 

Streszczenie i abstrakt

 


 

Andrzej Jarocha, Marek Sachajko
Udział biegłych w sądowym postępowaniu egzekucyjnym

Participation of experts in court enforcement proceedings

 

Słowa kluczowe: sądowe postępowanie egzekucyjne, zastosowanie norm o procesie do sądowego postępowania egzekucyjnego, dowód z opinii biegłego, zasady i zakres udziału biegłych w sądowym postępowaniu egzekucyjnym

 

Key words: court enforcement proceedings, application of litigation rules to court enforcement proceedings, evidence from expert opinion, rules and extent of expert participation in court enforcement proceedings

Pobierz artykuł

 

Streszczenie i abstrakt

 


 

Włodzimierz Hibner
Czy w polskim systemie prawnym obowiązuje zasada pozyskiwania dowodów z „owoców zatrutego drzewa”?

Does the Polish legal system allow the principle of gathering evidence from the „fruit of the poisonous tree”?

 

Słowa kluczowe: zasada „owoców zatrutego drzewa”, zasady prawa, pozyskiwanie dowodów, prowokacja policyjna, tortury, kontrola pozasądowa, prawa obywatelskie

 

Key words: „fruit of the poisonous tree” principle, laws, evidence-gathering, entrapment, torture, out-of-court control, citizen rights

Pobierz artykuł

 

Streszczenie i abstrakt

 


 

Ewelina Wilczyńska, Jakub Juja
Współczesne przywództwo charyzmatyczne a ustrój demokratyczny

Contemporary charismatic leadership and a democratic system

 

Słowa kluczowe: demokracja, przywództwo charyzmatyczne, socjologia władzy

 

Key words: democracy, charismatic leadership, sociology of power

Pobierz artykuł

 

Streszczenie i abstrakt

 


 

Wojciech Walkowiak
Prawa ofiar przestępstw

Crime victim rights

 

Słowa kluczowe: wiktymologia, wiktymizacja, polska karta praw ofiary, poszkodowany

 

Key words: victimology, victimization, Polish Victim Rights Charter, victim

Pobierz artykuł

 

Streszczenie i abstrakt

 


 

Margit Kis-Wojciechowska, Zygmunt Przybylski
Błąd medyczny

Medical Error

 

Słowa kluczowe: historia medycyny, błąd medyczny, błąd techniczny, personel medyczny

 

Key words: history of medicine, medical error, technical error, medical staff

Pobierz artykuł

 

Streszczenie i abstrakt

 


 

Marek Andrzejewski
Rozważania na temat tożsamości instytucji przysposobienia

On The Identity of the Institution of Adoption

 

Słowa kluczowe: adopcja, rodzina zastępcza, dobro dziecka, jawność i tajemnica adopcji

 

Key words: adoption, foster care, child’s best interest, open vs. secret/confidential adoption

Pobierz artykuł

 

Streszczenie i abstrakt