Homines Hominibus 1 (8) / 2012

 

 
Bolesław Andrzejewski
Między sensualizmem a symbolizmem. Metodologiczno-pedagogiczne pytanie o człowieka

Between sensualism and symbolism. A methodological and pedagogical question about Man

 

Słowa kluczowe: człowiek, empiryzm, sensualizm, natywizm, aprioryzm, pedagogika

 

Key words: man, empiricism, sensualism, nativism, apriorism, pedagogy

Pobierz artykuł

 

Streszczenie i abstrakt

 


 

Piotr Warych
Edukacja globalna wobec problemów współczesnego świata

Global education and the problems of the modern world

 

Słowa kluczowe: edukacja globalna, prawa człowieka, globalna społeczność, światowe zarządzanie, demokracja

 

Key words: global education, human rights, global society, global governance, democracy

Pobierz artykuł

 

Streszczenie i abstrakt

 


 

Magdalena Kapela
Dialog międzykulturowy

Intercultural dialogue

 

Słowa kluczowe: edukacja międzykulturowa, internacjonalizacja na miejscu, uniwersytet, dialog międzykulturowy

 

Key words: intercultural education, internationalization at home, university, intercultural dialogue

Pobierz artykuł

 

Streszczenie i abstrakt

 


 

Lech Urbański
Procesy osobotwórcze w szkole wyższej

Personal growth processes in higher education

 

Słowa kluczowe: aktywność życiowa, życie zbiorowe, proces osobotwórczy, podmiotowość człowieka, samorealizacja, modelowanie, kontrola społeczna, rola społeczna, współdziałanie, życzliwość

 

Key words: life activity, collective life, personal growth process, human subjectivity, self-fulfilment, modelling, social control, social role, cooperation, friendliness

Pobierz artykuł

 

Streszczenie i abstrakt

 


 

Tomasz Matynia
Podstawy prawne tworzenia i funkcjonowania niepublicznych szkół wyższych w świetle ustawodawstwa polskiego w latach 1920–2013

The legal basis for the establishment and functioning of private higher education institutions in the light of the Polish legislation in the years from 1920 till 2013

 

Słowa kluczowe: system szkolnictwa wyższego, uczelnie niepubliczne, ustawodawstwo

 

Key words: the higher education system, private colleges and universities, legislation

Pobierz artykuł

 

Streszczenie i abstrakt

 


 

Dorota Nowacka
Moderacja jako jedna z aktywizujących metod nauczania

Moderation as an activating teaching method

 

Słowa kluczowe: metody nauczania, moderacja wizualna, wykład

 

Key words: teaching methods, visual moderation, lecture

Pobierz artykuł

 

Streszczenie i abstrakt

 


 

Antonio D’Andrea
Bycie rodzicem adopcyjnego adolescenta: oczekiwania, zadania, możliwości

Being an adolescent’s adoptive parent: the expectations, tasks, possibilities

 

Słowa kluczowe: adopcja, adolescencja, rodzina

 

Key words: adoption, adolescence, family

Pobierz artykuł

 

Streszczenie i abstrakt

 


 

Anna Bińczyk
Akcesja Polski do Unii Europejskiej a eurosieroctwo

Poland’s accession to the European Union and Euro-orphanhood

 

Słowa kluczowe: eurosieroctwo, rodzice, migracja

 

Key words: Euro-orphanhood, parents, migration

Pobierz artykuł

 

Streszczenie i abstrakt

 


 

Piotr Marchwicki
Patologia rodzinna a zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania u dzieci i młodzieży w kontekście teorii przywiązania

Dysfunctional families and mental and behavioural disorders in children and adolescents in the context of the attachment theory

 

Słowa kluczowe: przywiązanie, zaburzenie psychiczne, zaburzenie zachowania, rodzina dysfunkcjonalna

 

Key words: attachment, mental disorder, behavioural disorder, dysfunctional family

Pobierz artykuł

 

Streszczenie i abstrakt

 


 

Ewa Szuber-Bednarz
Świadomość edukacyjna jako podstawa legalnego zatrudniania młodocianego pracownika w świetle wybranych norm prawa międzynarodowego i krajowego

Education awareness as the basis of legal juvenile employment in the light of selected norms of international and national law

 

Słowa kluczowe: pracownik młodociany, świadomość edukacyjna, prawo państwowe, międzynarodowe prawo pracy, pracownik, pracodawca, umowa o naukę zawodu

 

Key words: juvenile workers, education awareness, national law, international labour law, employee, employer, apprenticeship contract

Pobierz artykuł

 

Streszczenie i abstrakt

 


 

Anna Muszyńska
Prawne aspekty reglamentacji obrotu tzw. dopalaczami

The legal aspects of designer drug trafficking restrictions

 

Słowa kluczowe: dopalacze, narkotyki, narkomania, obrót środkami odurzającymi, przestępstwo

 

Key words: designer drugs, drugs, drug addiction, intoxicative drug trafficking, crime

Pobierz artykuł

 

Streszczenie i abstrakt

 


 

Joanna Ernt
Deprecjacja jako forma przemocy w komunikacji werbalnej

Depreciation as a form of abuse in verbal communication

 

Słowa kluczowe: przemoc werbalna, wulgaryzmy, akty deprecjonujące

 

Key words: verbal violence, language vulgarisms, depreciative acts

Pobierz artykuł

 

Streszczenie i abstrakt

 


 

Natalia Gołembowska
Newralgiczne ujęcie resentymentu w kontekście pedagogicznym – przyczynek do koncepcji wychowania sformułowanej przez Nietzschego

The neuralgic approach to resentment in the pedagogical context: a contribution to the concept of education formulated by Nietzsche

 

Słowa kluczowe: resentyment, Fryderyk Nietzsche, koncepcja wychowania, Zygmunt Freud

 

Key words: resentment, Friedrich Nietzsche, concept of education, Sigmund Freud

Pobierz artykuł

 

Streszczenie i abstrakt

 


 

RECENZJE, OPINIE, POLEMIKI

 

Sławomir Hinc
Laudacja na cześć Profesora Kazimierza Denka

Pobierz artykuł

 

Magdalena Gilicka
Szkoła Komunikacji Społecznej – Księga w darze Profesorowi Bolesławowi Andrzejewskiemu

Pobierz artykuł

 

Andrzej Malinowski
Edukacja akademicka w Polsce w perspektywie czasowej

Pobierz artykuł