Homines Hominibus 1 (9) / 2013

 

WPROWADZENIE

 

 
Zenon Kierczyński
Założenia wstępne do strategii zarządzania zmianą gospodarczą

Initial assumptions for economic change management strategy

 

Słowa kluczowe: strategia, zarządzanie strategiczne, zmiana gospodarcza, konkurencyjność, partnerstwo, analiza strategiczna, opcje strategiczne, wdrożenie strategii, jednostki samorządu gospodarczego

 

Key words: strategy, strategic management, economic change, competitiveness, partnership, strategic analysis, strategic options, strategy implementation, local government units

Pobierz artykuł

 

Streszczenie i abstrakt

 


 

Zdzisław Krajewski
Zarządzanie zmianą gospodarczą – wybrane aspekty teoretyczne

Management of economic change – selected theoretical aspects

 

Słowa kluczowe: zmiana, proces zarządzania zmianą, przyczyny wprowadzania zmian

 

Key words: change, change management process, reasons of change implementation

Pobierz artykuł

 

Streszczenie i abstrakt

 


 

Katarzyna Szuber
Różnorodność społeczno-gospodarcza podmiotów Federacji Rosyjskiej na tle kryzysu gospodarki światowej

Economic and social diversity of the administrative units of the Russian Federation against the background of the global economic crisis

 

Słowa kluczowe: podmioty Federacji, problemy demograficzne, gospodarka, bezrobocie podział administracyjny, polityka wewnętrzna Rosji

 

Key words: entities of the Federation, demographic problems, the economy, unemployment, administrative division, Russia’s domestic policy

Pobierz artykuł

 

Streszczenie i abstrakt

 


 

Jacek Pokładecki
Rola aktywności gospodarczej samorządu terytorialnego w rozwoju lokalnym

The role of local government’s business activity in local development

 

Słowa kluczowe: rozwój lokalny, gospodarka lokalna, działalność gospodarcza jednostek samorządu terytorialnego, użyteczność publiczna, gospodarka komunalna

 

Key words: local development, local economy, business activity of local government units, public utility, municipal services

Pobierz artykuł

 

Streszczenie i abstrakt

 


 

Ewa Tamara Szuber-Bednarz
Problem zatrudnienia w regionie nowotomyskim jako kluczowy element dla rozwoju regionu

Problem of employment in the Nowy Tomyśl region as a key element affecting regional development

 

Słowa kluczowe: bezrobocie, rozwój, samorząd terytorialny, współpraca

 

Key words: unemployment , progress (development), local government, cooperation

Pobierz artykuł

 

Streszczenie i abstrakt

 


 

Piotr Waśko
Wpływ szkolnictwa wyższego na rozwój regionalny w Wielkopolsce

Impact of higher education on regional development in Wielkopolska

 

Słowa kluczowe: szkolnictwo wyższe, rozwój, samorząd terytorialny

 

Key words: higher education, development, local government

Pobierz artykuł

 

Streszczenie i abstrakt