Edukacja w perspektywie wertykalnej w okresie cywilizacji informacyjnej i globalizacji

Janusz Gnitecki


Słowa kluczowe: edukacja, społeczeństwo informacyjne, cywilizacja, globalizacja, rozwój, wykluczenie społeczne, marginalizacja

Key words: education, information society, civilization, globalization, development, social marginalization and exclusion

 

Streszczenie: W opracowaniu rozpatrzono pojęcie edukacji w perspektywie wertykalnej oraz dotychczasowe teorie rozwoju człowieka w ciągu całego życia. Przeprowadzimy analizę krytyczną współczesnych teorii rozwoju człowieka oraz zarysujemy koncepcję rozwoju człowieka w okresie globalizacji. Perspektywa wertykalna to inaczej perspektywa rozwojowa. Edukacja w perspektywie wertykalnej może być traktowana jako proces rozwoju człowieka w ciągu całego życia. W rozwoju człowieka w ciągu całego życia dyferencjacja przeplata się z dojrzewaniem, specjalizacja z integracją, rozwój ilościowy z rozwojem jakościowym.  Edukacja w perspektywie wertykalnej jest procesem rozwoju człowieka w ciągu całego życia. Rozwój ten wyjaśniany jest w oparciu o mechanizmy zewnętrzne i wewnętrzne, uruchamiające ilościowy i jakościowy rozwój człowieka. Podstawowym zasobem ekonomiki, kultury i edukacji w cywilizacji informacyjnej oraz postępującej globalizacji staje się informacja. Jakiego typu jest to informacja? Jakim przemianom podlega cywilizacja informacyjna i globalizacja? Na czym polega edukacja wertykalna w okresie cywilizacji informacyjnej i globalizacji? Na pytania te poszukiwano odpowiedzi w przygotowywanym referacie.

Summary: In that paper problem of education in vertical perspective in information society with regards to mechanism of globalization and localization is taken into account. Education in vertical perspective is seen in modern, postmodern and late modern discourses. Education in vertical perspective in information civilization is known as a process of human development during whole life. That development is created by globalization mechanisms as well as internal matters, which set quantitative and qualitative development of man. Effectiveness of man progress is a function of transformation of information. Human consciousness plays an important role in acquiring and transforming information.

 

POBIERZ PDF