Autorytety i wzorce współczesnej młodzieży

Halina Sowińska


Słowa kluczowe: autorytety, wzory osobowe, polska młodzież, rodzina, wartości

Key words: authorities, personal patterns, Polish youth, family, values

 

Streszczenie: W sytuacji dokonujących się obecnie dynamicznych przemian w warunkach życia ludzi uzasadnione wydaje się przypuszczenie, że objęły one również duchową sferę współczesnej młodzieży polskiej. Jednocześnie pozostaje nadzieja, że mimo wszystkich cywilizacyjnych zagrożeń, na jakie narażony jest młody człowiek, odnajdzie on w społecznościach dorosłych wartościowe wzorce, z którymi jest zdolny głęboko się identyfikować i które są na tyle atrakcyjne, żeby zainspirować go do poszukiwania własnej drogi ku wartościowemu życiu. Weryfikacja tych hipotez wymaga odpowiedzi na kilka pytań, między innymi: Jakich wzorców poszukuje i jakie znajduje współczesna młodzież? W kim upatruje autorytetów i ze względu na jakie wartości uznaje je za atrakcyjne? Jakie funkcje w swoim życiu przypisuje uznawanym autorytetom? Od jakich wewnętrznych i zewnętrznych warunków zależą preferencje młodzieży? Na te i podobne pytania próbowano odpowiedzieć w toku przeprowadzonych badań nad młodzieżą szkolną. Referat jest próbą analizy uzyskanych wyników.

Summary: In the situation of present dynamic changes in the human life conditions, the assumption that these changes refer also to the spiritual sphere of present-day Polish youth seems to be plausible. At the same time one hopes that in spite of any civilization threads, the young men will find in adult societies valuable patterns with which he/she could identify himself/herself, and which are attractive enough to inspired him/her to looking for his/her own way to valuable life. Verification of these hypotheses requires answering to some question, e.g.: What kinds of patterns do the young people look for and what kinds they find? Who is the authority for them and what function does the acknowledged authority perform for them in their life? To these and similar questions the author of the article has tried to answer during the conducted research on school youth. The article is the attempt of the analysis of gained results.

 

POBIERZ PDF