Moralno-prawne wychowanie uczniów

Wanda I. Rusieckaja, Aleksander L. Puszkin


Słowa kluczowe: młodzież, edukacja moralna, edukacja prawna

Key words: teenagers, moral education, legal education

 

Streszczenie: Szkoła, jednocześnie z podstawową funkcją nauczania i przyswojenia nowej wiedzy, realizuje moralno-prawne wychowanie uczniów. W trakcie prowadzenia ogólnopaństwowego socjologicznego sondażu wśród 1187 uczniów szkół podstawowych, gimnazjów i liceów (stanowi to grupę respondentów reprezentatywną pod względem liczebności populacji narodowej), ustalono źródła ich informacji na temat problemów moralnych i prawnych wśród młodzieży szkolnej. Do podstawowych źródeł należy zaliczyć: środki masowej informacji, zajęcia szkolne, rodzice i rodzeństwo, przyjaciele i rówieśnicy, filmy w telewizji i kinie, literatura specjalna. Uzyskane rezultaty pozwalają mówić o wysokim poziomie poinformowania uczniów, jednak istnieje znacząca rozbieżność między poziomem wiedzy i realnym zachowaniem uczących się. Najważniejszym warunkiem umocnienia podstaw moralno-prawnego wychowania uczniów jest ich praktyczny udział w ogólnospołecznych, uczniowskich organizacjach, gwarantujących przestrzeganie zasad społecznej samokontroli, porządku i dyscypliny w szkole, chroniących prawa uczących się i ich nauczycieli. A właśnie to ogniwo w systemie moralno-prawnego wychowania młodzieży szkolnej jest prawie nieobecne we współczesnej szkole. W trakcie prowadzonego badania wydzieliliśmy cztery niemal jednakowe grupy uczących się i okazało się, że tylko w jednej z nich moralno-prawne kompetencje mają charakter wewnętrznych przekonań. Przedstawiciele trzech pozostałych grup kierują się w swoim zachowaniu pobudkami zewnętrznymi i przymusem.

Summary: The process of moral grounds’ acquisition begins within a family. However, the most important role is not played by a verbal contact between parents and a child, but setting a good example. The source of moral and legal problems in the teenagers’ conduct should be traced in the lack of coherence of adults’ behavior and the information they convey to young people. The most important condition for moral and legal education of teenagers is their participation in student organizations which introduce the rules of social independence and encourage students to its obedience, as well as obeying school’s order and discipline. That is the link of students’ education which is almost unnoticeable in the contemporary school.

 

POBIERZ PDF