Problematyka kształtowania prospołecznych postaw przez nauczyciela polonistę

Bolesław Pękala

 

Słowa kluczowe: edukacja moralna, socjalizacja, wartości, postawy prospołeczne, autorytety, wzorce osobowe, facylitacja społeczna

Key words: moral education, socialization, values, pro-social attitudes, authorities, personal patterns, social facilitation

 

Streszczenie: Zasadniczym celem działalności nauczyciela, zwłaszcza nauczyciela polonisty, oprócz spraw związanych z przekazywaniem określonej wiedzy uczniom, jest właściwa realizacja celów wychowawczych, czyli problem kształtowania prospołecznych postaw. Nasza koncepcja wychowania mocno akcentuje zespół postaw, które wyrażają stosunek do człowieka, do świata ludzkich dążeń, ideałów. Innymi słowy, chodzi tu o stosunek do świata wartości, a więc postawy ideowe takie jak humanizm, solidarność z innymi narodami, egalitaryzm, zaangażowanie, ideowość, umiłowanie wolności. Szczególnie jednak zaakcentować należy postawę szacunku dla pracy, która spełnia wyjątkową rolę w naszym systemie wartości.

Summary: One of the main objectives of teacher’s activities is, besides conveying particular knowledge to pupils, shaping their pro-social attitudes. Our conception of education strongly emphasizes the group of attitudes which express the relation to other human being, to the world of human aspirations and ideals. In other words, at stake here is the attitude towards the realm of values. This general attitude comprises range [variety] of so called devoted attitudes like humanism, solidarity with other nations, egalitarianism, engagement, love of freedom, and above all, the attitude of respect for human work, which plays exceptional role in our system of values.

 

POBIERZ PDF