Wzrost niedostosowań społecznych młodzieży w kontekście przemian międzypokoleniowych rozwoju biologicznego

 Andrzej Malinowski

 

Słowa kluczowe: antropologia biologiczna, niedostosowanie społeczne, rozwój biologiczny, trend sekularny, adolescencja

Key words: biological anthropology, social inadaptation, biological development, secular trend, adolescence


Streszczenie: Zjawisko zmian międzypokoleniowych cech biologicznych człowieka nazwano – tendencją przemian, z angielska, trendem sekularnym. Istotnym wskaźnikiem tego trendu jest obserwowalna na przestrzeni stu ostatnich lat tendencja do wcześniejszego dojrzewania biologicznego każdej następującej po sobie generacji. To przyśpieszenie rozwoju biologicznego dzieci i młodzieży posiada aspekty pozytywne, jak i negatywne. Do tych ostatnich należą m.in.: narastanie seksizmu, arogancji, agresji, trudności wychowawczych. Mało wnika się w podłoże (zwłaszcza natury biologicznej) tych zjawisk. W niniejszym artykule autor pragnie po części zapełnić tę lukę.

Summary: The phenomenon of intergenerational transformation of human biological features is called secular trend. Important factor of this trend is the tendency over the last hundred or so years for each succeeding generation to mature earlier and become, on the average, larger. Acceleration of biological development of children and adolescents has positive and negative aspects. The latter consists of growing sexism, arrogance, aggression, educational difficulties. Little attention is paid to biological basis of these phenomena. In this article the author wants, in the modest dimension, to fill this gap. 

 

POBIERZ PDF