Wychowanie w kulturze fizycznej elementem profilaktyki agresji i przemocy

Marian Marcinkowski

 

Słowa kluczowe: wychowanie fizyczne, edukacja, agresja, przemoc

Key words: physical culture, education, aggression, violence

 

Streszczenie: W humanistycznie zorientowanym wychowaniu fizycznym ciało jest traktowane jako wartość socjokulturowa. Ludzka aktywność w sferze kultury fizycznej nabiera coraz większej wagi. W kulturze europejskiej wyróżnia się następujące wzory kultury cielesnej: estetyczny, hedonistyczny, ascetyczny, higieniczny, agoniczny i zręcznościowy. W stylu życia młodych Polaków najpowszechniejsze są wzory: estetyczny, hedonistyczny i agoniczny. Udział dzieci i młodzieży w kulturze fizycznej jest pożądany ze względu na zaspokajanie potrzeby aktywności fizycznej, co sprzyja obniżaniu poziomu agresji u jednostki. Przyczynia się to także do wytworzenia pozytywnej postawy w stosunku do innych osób i grup rówieśniczych, internalizacji systemu wartości i przekonań, przeniesienia ducha walki i współzawodnictwa na teren obiektów sportowych oraz uczy właściwego użycia reguł moralnych i norm współbycia, jak również wzajemnego szacunku.

Summary: In a humanistic oriented theory of physical education the body is treated as a socio-cultural value. Human activity in the sphere of physical culture grows in importance especially with reference to their wishes and experiences. In the European culture we can differentiate between following patterns for somatic culture: esthetic, hedonistic, ascetic, hygienic, agonistic and agility oriented. In the lifestyle of Polish youth such patterns as esthetic, hedonistic and agonistic ones are mostly very highly recognized. Participation of children and youth in physical culture is favourable for satisfying the need for physical activity, which contributes to lowering the level of aggression of an individual. It also creates positive attitudes towards other people and peer groups, brings closer systems of values and beliefs, transfers the spirit of fight and competition onto sports facilities, teaches also the use of moral rules and coexistence norms, as well as mutual respect.

 

POBIERZ PDF