Kompetencje nauczycieli w łagodzeniu konfliktów w szkole i pracy z młodzieżą

Katarzyna Bocheńska

 

Słowa kluczowe: rozwiązywanie konfliktów, szkoła, mediacja, komunikacja interpersonalna, ingracjacja

Key words: conflict solving, school, mediation, interpersonal communication, ingratiation

 

Streszczenie: Niniejszy referat zajmie się zagadnieniem mediacji jako metody rozwiązywania konfliktów, w środowisku szkolnym. Odnosząc się do projektów CCRS zostanie dokonana analiza polskich tendencji edukacyjnych, zmierzających do zniwelowania i łagodzenia sytuacji kryzysowych. Ocenie poddane zostaną także umiejętności interpersonalne osób pracujących z młodzieżą oraz stan przygotowania placówki oświatowej i kulturotwórczej do roi mediatora. Wystąpienie podniesie także zagadnienia technik, faz czy treningów mediacyjnych godnych wpisania w projekty edukacyjne.

Summary: The project below focuses on mediation as a principle tool for solving conflicts in school life. Based on personal experience and analyses from experiments shows the Polish educational tendencies oriented on classification of decreasing and limiting contingency. Also interpersonal skills, people working with young people, were used in drawing up this work. The project shows the techniques, phase of mediation training required for positive educational projects.

 

POBIERZ PDF