Przemoc w szkole a proces zwyciężania zła dobrem

Halina Wróżyńska

 

Słowa kluczowe: przemoc w szkole, agresja, mobbing, rodzina dysfunkcjonalna, środki masowego przekazu, wychowanie moralne

Key words: violence at school, aggression, mobbing, dysfunctional family, mass media, moral education

 

Streszczenie: W treści referatu autorka wskazuje na czynniki wywołujące przemoc oraz podejmuje próbę określenia istoty i rodzajów działań, które mogą podjąć wspólnie wszyscy uczestnicy procesu wychowania dzieci i młodzieży, w celu jej ograniczenia a nawet przetransponowania w dobro.

Summary: Author of this article indicates elements generating the violence. She makes an attempt to define the senses and kinds of the activities that are possible to be realised by all participants of the educational process together. The aim of these activities is the transformation of the Bad into the Good.

 

POBIERZ PDF