Akceptacja uczniów z zaburzeniami parcjalnymi w zespole klasowym a teoria labelingu

Barbara Toroń

 

Słowa kluczowe: teoria labelingu, parcjalne zaburzenia rozwoju, badania empiryczne, społeczna izolacja i wykluczenie

Key words: labeling theory, partial disorder of pupils’ development, empirical research, social isolation and exclusion

 

Streszczenie: Szkoła wyznacza określone normy zachowań, jak również pułap osiągnięć i wymogów, dlatego też dzieci z parcjalnymi zaburzeniami trudniej adaptują się do sytuacji szkolnej. Wytwarza się swoistego rodzaju bariera psychologiczna, która uniemożliwia normalne pełnienie roli ucznia i odnajdywanie się dziecka w tej roli. Może dojść do obniżenia pozytywnej motywacji do uczenia się, rozumianej jako siła mobilizująca i ukierunkowująca ucznia do działania w celu zdobywania wiedzy. Praktyka i badania podjęte na tym gruncie wskazują, iż bardzo często brak jest oddziaływania na poziom motywacji ze strony nauczycieli, a ponadto dzieci napotykają na jawną niechęć rówieśników niedotkniętych zaburzeniami, co powoduje nie tylko narastanie niechęci do szkoły, ale również skłonność do zachowań dewiacyjnych, antyspołecznych.
Badania, jakie przeprowadziłam na populacji liczącej 140 uczniów z zaburzeniami parcjalnymi pozwoliły nie tylko na określenie sytuacji społecznej tych dzieci w wymiarze ogólnym, ale na szczegółowe rozpatrzenie poszczególnych komponentów tej sytuacji. Należą do nich bez wątpienia relacje emocjonalne badanych dzieci z rówieśnikami z klasy szkolnej oraz pozycja, jaką zajmują one w zespole klasowym.

Summary: Educational system determines the norms of behavior as well as the range of achievements and requirements; which must be fulfilled by pupils. Therefore, the students with partial auditory, sight and motor coordination disorder etc. have difficulties in adaptation to school life. It raises in turn the peculiar psychological barrier, which disenables children from performing the pupil role. It could lead to the decrease in positive motivation for learning. Practice and the empirical research undertaken by the author indicate that very often there is the lack of influence on pupils’ motivation on the side of teachers; furthermore, children are confronted with open antipathy of those not affected by any kind of disorder. It results not only in increasing aversion to school, but also in inclination to deviant, antisocial behavior.

 

POBIERZ PDF