Rozprzestrzenienie agresji i przemocy w środowisku nastolatków

Eeugenij M. Babosow

 

Słowa kluczowe: nastolatki, socjalizacja, przemoc, agresja

Key words: teenagers, socialization, violence, aggression

 

Streszczenie: W ostatnim czasie w społeczeństwie białoruskim ze wzrastającym niepokojem odnotowuje się dość szerokie rozprzestrzenianie się agresji i przemocy wśród dzieci i nastolatków. Ten społecznie negatywny proces zdeterminowany jest pewnymi wzajemnie powiązanymi czynnikami. Wśród nich najbardziej istotne, ze względu na swoje negatywne oddziaływanie na socjalizację dzieci i nieletnich, na pojawienie się u nich dewiacyjnych, a niekiedy przestępczych zachowań, są następujące czynniki:

1)    brak odpowiedzialności rodziców w stosunku do swoich dzieci;
2)    niedostateczny poziom materialnego zabezpieczenia wielu rodzin;
3)    pedagogiczne zaniedbania większości uczniów szkół ogólnokształcących i szkół zawodowych;
4)    rozprzestrzenianie się przestępczości w społeczeństwie
5)    indywidualne i psychologiczne anomalie w procesie socjalizacji.

Główne formy agresji i przemocy rozpowszechnione wśród młodzieży to bójki oraz zabieranie pieniędzy. Przemoc w stosunku do nastolatków przejawia się głównie w zmuszaniu do brania narkotyków, wykorzystaniu seksualnym i biciu. Badania pokazują również, że to dorośli, włączając rodziców i policjantów, stanowią najczęstsze źródło przemocy w stosunku do dzieci.

Summary: There has been noticed widespread of aggression and violence among teenagers in Belarus. This situation has been influenced by following factors:

1) lack of parental responsibility of adults for their offspring,
2) insufficient standard of living in many families,
3) pedagogical negligence of majority of students,
4) spreading of crime among society and
5) individual and psychological anomalies in the process of teenagers’ socialization.

Such forms of violence and aggression as fights or seizing money are widespread among teenagers. Violence towards teenagers manifests itself most of all in drug compulsion and sexual abuse, as well as beating. Adults, including parents and police officers, turn out to be the most frequent cause of violence towards children.

 

POBIERZ PDF