Zasady skutecznej profilaktyki

Katarzyna Pawełek, Monika Marczak

 

Słowa kluczowe: profilaktyka, prewencja, resocjalizacja, narkotyki, alkohol, przestępczość nieletnich

Key words: prevention, resocialisation, drugs, alcohol, juvenile delinquency

 

Streszczenie: Prewencja zazwyczaj kosztuje mniej niż próby odwrócenia konsekwencji zachowań ryzykownych. Niestety, realizacja programów profilaktycznych- jak sądzimy nie tylko w Polsce- często okazuje się trudna, wiąże się z pokonywaniem wielu przeszkód społecznych i psychologicznych, a w niektórych przypadkach może budzić zastrzeżenia. Wśród różnych propozycji działań mogą się znaleźć oferty, które stanowią zlepki fragmentów różnorodnych programów, przypadkowo dobranych, bez wbudowanej ewaluacji. Niektórym działaniom nie przyświeca rzetelna wiedza teoretyczna, lecz mity na temat profilaktyki. Takie niefrasobliwe traktowanie działań prewencyjnych świadczy o niskim profesjonalizmie ich twórców i może pociągać za sobą ryzyko dla odbiorców. W niniejszym wystąpieniu, w oparciu o literaturę, prezentujemy zasady skutecznej profilaktyki.

Summary: Prevention seems to be a reasonable undertaking. Usually it costs less than attempts at reversing the consequences of risk behaviour. Unfortunately, the realization of preventive programs  – which, as we believe, is not only limited to Poland – often turns out to be difficult and involves overcoming many social and psychological obstacles. In some cases it may even evoke certain reservations. Among different proposals for actions to be taken there may appear offers which constitute fragments of different programs, put together at random, without the in-built evaluation. Many actions are not really based on extensive knowledge but on certain myths on prevention. Such careless treatment of preventive actions proves the low level of professionalism of their authors and may involve risk for the addressees. On the basis of literature our presentation demonstrates principles of effective prevention.

 

POBIERZ PDF