Profilaktyka zjawisk patologicznych we współczesnej rodzinie

Ałła Danilenko

 

Słowa kluczowe: profilaktyka, zjawiska patologiczne, współczesna rodzina, napięcie społeczne i psychologiczne, tradycyjne więzi rodzinne, kryzys rodziny

Key words: prevention, pathological phenomenon, modern family, social and psychological tension, traditional family relations, crisis of the family


Streszczenie: Współczesne rodziny dotykają problemy, które nie istniały wcześniej. Zmiany społeczeństwa pociągają za sobą przeobrażenia rodziny. Zmiany te spowodowane są procesami wewnętrznymi (mikrostrukturalnymi) i zewnętrznymi (makrostrukturalnymi), tzn. globalnymi transformacjami w sferach: kulturowej, socjalnej, politycznej i ekonomicznej, towarzyszy im wzrost napięcia społecznego i negatywnych zjawisk, które dotykają rodziny.
W artykule została przedstawiona analiza wypowiedzi młodzieży na temat problemów, które pojawiają się we współczesnych rodzinach. W wyniku analizy dochodzimy do wniosku, że poważne trudności życia (zarówno socjalno-ekonomiczne jako i duchowo-moralne) występują jako istotny czynniki destabilizujący tradycyjne stosunki rodzinne i doprowadzają do tego, że u nas rozpada się co druga rodzina. Kryzysowy stan rodziny doprowadzi do wzrostu liczby patologii społecznych i dewiacji wśród młodzieży. Profilaktyka i redukcja tych zjawisk musi poczynać się z pomocy współczesnej rodzinie.

Summary: Nowadays a modern family is under crisis. Changes occur not only because of the inner process, but also to a large extent because of the global social, political, economic transformations and the increasing level of social and psychological tension, which is closely connected with these transformations. The conception of young people about the problems of family leads to the conclusion, that social and economic, spiritual and moral difficulties of our life are significant factors of the process of destabilization of traditional family relations.

 

POBIERZ PDF