Wybrane aspekty prawnego przeciwdziałania narkomanii de lege lata i de lege ferenda

Leszek Wieczorek

 

Słowa kluczowe: środki prawne, narkomania, uzależnienie od narkotyków, przeciwdziałanie narkomanii

Key words: legal action, drug addiction, drug prevention, drug abuse prevention act

 

Streszczenie: W artykule przeprowadzona została analiza wybranych aspektów przeciwdziałania narkomanii w kontekście aktualnego stanu prawnego. Zostały również omówione wybrane propozycje zmian regulacji prawnych w tym zakresie w odniesieniu do teorii i praktyki działań profilaktycznych.

Summary: In the article the author discussed some aspects of legal action against drug addiction in the context of present law regulations in Poland. They were also presented some proposals of changes in these regulations in relation to theory and practice of drug prevention activities.

 

POBIERZ PDF