Społeczne aspekty profilaktyki alkoholizmu i narkomanii w środowisku młodzieżowym

Jekaterina Babosowa

 

Słowa kluczowe: młodzież, alkoholizm, narkotyki, prewencja

Key words: teenagers, alcoholism, drug, prevention

 

Streszczenie: Jednym z poważniejszych problemów społecznych na Białorusi stało się dość szeroko rozpowszechnione zjawisko alkoholizmu i narkomanii wśród młodzieży, w tym w środowisku nieletnich. O dynamice tego negatywnego procesu świadczą następujące dane: do odpowiedzialności administracyjnej za nadużycie napojów spirytusowych pociągniętych zostało w Białorusi w roku 1995 ponad 20 tysięcy nastolatków, a w roku 2004 już 40% więcej. W miarę wzrastania zamiłowania do zgubnych przyzwyczajeń zmniejsza się częstotliwość podejmowania przez nastolatków w czasie wolnym pozytywnych rodzajów działalności. Analiza danych socjologicznych przekonuje, że zasadniczej przyczyny rozpowszechnienia alkoholizmu i narkomanii należy upatrywać w swoistej próżni w systemie wartości znacznej części młodzieży, która uważa swoje życie za mało interesujące, wyobcowane i bezużyteczne. Dla większości z nich spożywanie napojów spirytusowych przemieniło się w element subkultury młodzieżowej i postrzegane jest się jako jeden ze sposobów samoidentyfikacji i dorastania.

Summary: Alcoholism and drug abuse among youth has become a serious problem in Belarus. In 1995 above 20 thousand teenagers were brought to account for alcohol overuse, and in 2004 40% more. In the period between 2000 and 2004 about 200 people were registered as drug users. As the passion for destructive addictions increases among teenagers, their participation in positive forms of free time activities decreases. Sociological research prove that the main reason for the widespread of alcoholism and drug abuse is a characteristic void in the system of values for the majority of youth, who consider their lives little interesting, isolated and useless. Drinking alcohol is perceived as an element of youth subculture and one of the ways of self-identification and growing up.

 

POBIERZ PDF