Przejawy grupowe zachowania dewiacyjnego w środowisku młodzieżowym

Julia Nikulina


Słowa kluczowe: młodzież, socjalizacja, dewiacje społeczne, grupy przyjacielskie

Key words: teenagers, socialization, social deviations, groups of friends

 

Streszczenie: W życiowym samookreśleniu i samoidentyfikacji młodzieży ważną rolę na danym etapie socjalizacji zaczynają odgrywać grupy rówieśnicze. Nastoletni i młodzieńczy etapy socjalizacji z reguły charakteryzują się obniżeniem znaczenia i roli rodziców, rodziny i szkoły jako instytucji socjalizacji. Ważniejszym autorytetem w tym okresie zostają przyjaciele, rówieśnicy, grupy podwórkowe itp. Świadczą o tym wyniki badań socjologicznych przeprowadzonych jesienią 2004 roku w Mińsku – 90,1% młodych ludzi stwierdziło, że jest członkiem trwałej grupy przyjacielskiej. Właśnie w takich grupach kształtują się systemy wartości, w ramach, których ujawniają się wartości priorytetowe, stereotypy zachowań i predylekcje moralno-estetyczne. Jednym z ważniejszych zadań jest wyjaśnienie stopnia grupowego włączenia młodzieży w bezprawną działalność, a także ukazanie rodzajów dewiacyjnego zachowania najbardziej rozprzestrzenionych w grupach młodzieżowych.
Wśród najbardziej szczególnych przejawów form zachowań dewiacyjnych można wskazać w pierwszej kolejności spożywanie alkoholu, następnie zaczepianie przechodniów oraz bójki z rówieśnikami. Inne rodzaje zachowania dewiacyjnego (używanie narkotyków, prostytucja, rabunek itd.) występują w młodzieżowych grupach przyjacielskich w stopniu nieznacznym.

Summary: Participation within groups of friends is perceived as a natural stage of young man socialization. The motives for the choice of peer group result from community of interests, common beliefs, being at ease and accustomed to one another. There should be made a distinction between a group of friends and delinquent youth groups which characterize with a fixed hierarchy and structure, as well as ability for regeneration and infringing the law (this is the form of identification). Carried out research showed that majority of youth groups have a street character. The most frequent deviant behaviours are: alcohol drinking, provoking passer-byes and peer fights. These are weak and coincidental symptoms of socials deviations, which are easy to correct and eliminate.

 

POBIERZ PDF