Dlaczego policjanci popełniają czasami błędy?

Maciej Błaszak

 

Słowa kluczowe: policja, nauki kognitywne, popełnianie błędów, mózg, umysł, rzeczywistość dynamiczna, podejmowanie decyzji

Key words: police, cognitive science, making errors, human mind, dynamic reality, making decisions

 

Streszczenie: Celem niniejszego artykułu jest analiza zachowania grupy policjantów podczas akcji operacyjnej pod kątem jej koordynacji, komunikacji wewnątrzgrupowej, użycia narzędzi i osiągnięcia zamierzonych celów. Policjanci popełniają czasami błędy, ale czy jest to ich winą? Uważam, opierając się na wynikach badań nauk kognitywnych, że ze względu na strukturę ludzkiego mózgu, popełnianie błędów musi być systemowo powiązane z właściwościami używanych narzędzi, zadaniami, które są wykonywane oraz środowiskiem, którego policjanci są częścią.

Summary: The purpose of this paper is to examine how teams of policemen involved in dynamical reality of emergency situations coordinate actions, communicate knowledge and use tools, to accomplish their goals. Sometimes they err, but is their failure the cause of accidents? I argue, referring to results obtained by cognitive scientists, that – due to the structure and function of the human mind – human error must be systematically connected to aspects of tools that are used, tasks that are carried out and environment that policemen are the part of.

 

POBIERZ PDF