Raport o stanie zagrożenia demoralizacją, przestępczością nieletnich oraz patologiami wśród dzieci i młodzieży w województwie wielkopolskim za rok 2004

Alicja Godyla-Jasicka

 

Słowa kluczowe: demoralizacja, przestępczość nieletnich, patologie społeczne, policyjne programy prewencyjne

Key words: demoralization, juvenile delinquency, social pathology, police prevention programs

 

Streszczenie: Charakteryzując przestępczość nieletnich należy zwrócić uwagę na wzrastającą w stosunku do 2003 roku liczbę wniosków sporządzonych na nieletnich sprawcach czynów karalnych, które były wykroczeniami określonymi przez ustawę o postępowaniu w sprawach nieletnich. Sposób działania wielu nieletnich świadczy o wysokim stopniu ich demoralizacji. Obniżenie się granicy wieku nieletnich sprawców jest szczególnie niebezpiecznym zjawiskiem społecznym, wymagającym natychmiastowych przedsięwzięć z zakresu prawa, wychowania i resocjalizacji, w celu ograniczenia bądź zahamowania negatywnych zachowań dzieci. Proces demoralizacji nieletnich poniżej 13 roku życia świadczy o braku odpowiedniej opieki w stosunku do dziecka, o zaniedbaniach wychowawczych w rodzinie, braku szybkiej reakcji ze strony szkoły oraz przedstawicieli instytucji odpowiedzialnych za wspomaganie rodziny w procesie wychowawczym.

Summary: In characteristics of juvenile delinquency one should pay attention to the increasing, in comparison to the year 2003, number of of charges against juvenile delinquents. One should also notice that their manner of acting manifests the high level of demoralization. It confirms the lack of proper child care, the upbringing negligence in a family and the lack of quick reaction on the side of the school and representatives of institutions responsible for supporting the family in upbringing process. Another, connected with mentioned above, very dangerous social phenomenon is the decrease of the age limit of juvenile delinquents, which demands immediate action in the field of law, education and resocialization in order to diminish negative juvenile behavior. Police of Wielkopolska conducts several prevention programs (e.g. “Safe School”) which helps to perform this important task.

 

POBIERZ PDF