Udział policji w tworzeniu koalicji na rzecz zapobiegania przemocy w tym zjawisku seksualnego wykorzystywania małoletnich

Izabela Ludwicka

 

Słowa kluczowe: przemoc, seksualne wykorzystywanie małoletnich, działania prewencyjne policji

Key words: violence, child sexual abuse, prevention

 

Streszczenie: Nadużycia przemocowe, w tym seksualne wobec dzieci były jeszcze do niedawna tematem tabu. Jednak dopiero od kilku lat wykorzystywanie seksualne małoletnich stało się przedmiotem zainteresowania szerokiej opinii publicznej, tematem badań, opracowań, publikacji, filmów i reportaży. Zjawisko to bulwersuje społeczeństwo i powoduje coraz szersze zainteresowanie  instytucji rządowych i organizacji pozarządowych, które w ramach swoich możliwości i kompetencji, podejmują różnorodne działania. Policja w swoich  przedsięwzięciach mających na celu poprawienie efektywności działań na rzecz ofiar przestępstw, szczególną wagę przywiązuje właśnie do małoletnich ofiar przestępstw seksualnych. Tym niemniej instytucja ta zdaje sobie sprawę, że tylko skoordynowane, długofalowe działania, realizowane przez wszystkie zainteresowane podmioty, mogą okazać się efektywne i przynieść korzystne rezultaty w postaci ograniczenia tego groźnego rodzaju przestępczości.

Summary: The violent abuse, especially child sexual abuse, was a taboo a short time ago. Only recently this kind of abuse has become the subject of broader public debate, scientific researches, publications, films and reportages. This phenomenon shocks society and urges governmental institutions and non-governmental organizations to take firm action against it. One must become aware, however, that only coordinated, long-term activities, realized by all interested parties, could be effective and yield good results in reducing this dangerous kind of crime.

 

POBIERZ PDF