Więź społeczna a resocjalizacja

Tadeusz Sakowicz

 

Słowa kluczowe: więź społeczna, zakład karny, resocjalizacja, probacja postpenitencjarna, wartości życiowe, ideały społeczne, odpowiedzialność, szczęście, pomoc więźniom, środowisko lokalne, rodzina

Key words: social bonds, prison, resocialisation, post-petnitentiary probation, life values, social ideals, responsibility, happiness, aid of prisoners, local community, family

 

Streszczenie: Kształtowanie systemu wartości więźniów jest uważane w Polsce za ulegitymizowany cel działania systemu penitencjarnego. Niniejszy artykuł przedstawia jeden z aspektów rozwoju społeczno-moralnego tej grupy społecznej. Tak jak kształtowanie wartości winno być postrzegane jako zasadniczy cel resocjalizacji w pedagogice penitencjarnej, tak też winno być postrzegane wsparcie społeczne w zapobieganiu przestępczości w pedagogice postpenitencjarnej. Doniosłość postpenitencjarnego wsparcia jest nieoceniona. W niniejszym artykule przedstawiono wkład, jaki badania empiryczne mogą wnieść w rozumienie doświadczenia więźniów, ze szczególnym uwzględnieniem kwestii wartości.

Summary: The values’ formation of prisoners is considered within Poland to be a legitimate aim of the concern of the penitentiary system. This paper illustrates one of aspect the moral and social development of this social group. Just as values’ formation should be seen as the main aim of penitentiary system, so the social support in crime prevention should be seen in the post-penitentiary pedagogy. The role of this system in the supervision of convicts, especially of those released on an early parole, and the significance of the post-penitentiary support is invaluable. The contribution that the empirical research can make in understanding the experience and perception of prisoners, with specific reference to life values, is demonstrated by drawing reference to a large-scale empirical study.

 

POBIERZ PDF