Wpływ ubóstwa materialnego rodziny na zjawisko niedostosowania społecznego

Lidia Fołtarz, Jakub Nowakowski

 

Słowa kluczowe: bezrobocie, ubóstwo materialne, rodzina, nieprzystosowanie społeczne, patologie społeczne

Key words: unemployment, social poverty, family, social non–adjustment, social pathologies

 

Streszczenie: Obok pozytywnych zmian charakteryzujących efekty polskiej transformacji, są także niepokojące:

1) rosnące i utrwalające się bezrobocie,
2) poszerzający się obraz nędzy społecznej wynikający z biedy czyli braków ekonomicznych i kulturowych, braków emocjonalnych (w dużym stopniu wygenerowanych w sytuacji braków finansowych)

Aktualna sytuacja materialna polskich rodzin jest podstawą do pokazania problemu ubożenia polskich rodzin i rodzenia się, bądź nasilania zjawisk związanych z niedostosowaniem społecznym. Opracowanie ukazuje szereg różnorodnych problemów polskich rodzin, w których niedostatki materialne w znaczący sposób zaburzają możliwości ich eliminowania, natomiast zdecydowanie przyczyniają się do pojawienia się zjawisk deformujących środowisko wychowawcze.

Summary: Next to the favourable changes which characterize the effects of a Polish tranformation, there are some worrying ones:

1) increasing and strenghtening unemployment,
2) a spreading picture of community misery resulting from poverty, from economic and cultural shortcomings, emotional shortcomings (mainly, becouse of financial trouble)

At present, a material situation of Polish families is a basis to show a problem of becoming impoverished by Polish families and by appearing or strenghtening phenomenons connected with social non – adjustment. The study shows a chain of various problems in Polish families, whose material shortage disturbs their elimination in a significant way but they definetely cause the appearing of a deforming educational environment phenomenon.

 

POBIERZ PDF