Prowadzenie oddziaływań terapeutycznych w stosunku do więźniów młodocianych (na przykładzie jednostek penitencjarnych okręgu poznańskiego)

Włodzimierz Kosterkiewicz, Krzysztof Kościelski

 

Słowa kluczowe: zakład karny, terapia młodocianych więźniów, alkoholizm, narkomania, rehabilitacja

Key words: prison, therapy of juvenile convicts, alcoholism, drug addiction, rehabilitation

 

Streszczenie: Wśród więźniów odbywających kary pozbawienia wolności za przestępstwa kryminalne niezależnie od miejsca osadzenia odnotowuje się już od dziesiątek lat poważną część uzależnionych od alkoholu, narkotyków oraz z zaburzeniami osobowości, coraz częściej też niepełnosprawnych fizycznie.
Wszelkie zjawiska społecznej patologii obecne w codziennym życiu na wolności, w więzieniu są zwielokrotnione i właściwie obejmują większość skazanych. Samo naznaczenie uwięzieniem, nieraz na dziesiątki lat, jest skutkiem wcześniejszego uczestnictwa więźniów w aktach przemocy i agresji, akceptowaniu katalogu zasad środowiska przestępczego, dla którego na przykład alkohol i narkotyki są swoistym wspomaganiem przy popełnianiu czynów kryminalnych. Stąd też potrzeba oddziaływań specjalistycznych, które w więziennictwie mają już stuletnią historię. Obecnie w wielu zakładach karnych istnieją oddziały terapeutyczne gdzie realizuje się system terapii. Na terenie Wielkopolski oddziały terapeutyczne znajdują się w zakładach karnych w Rawiczu i Wronkach, gdzie łącznie przechodzi każdego dnia terapię ponad 400 skazanych.
W oddziałach terapeutycznych skazani traktowani są kompleksowo jako osoby wymagające rehabilitacji zdrowotnej, psychicznej i społecznej. Zespoły terapeutyczne tworzą dla każdego skazanego odrębne indywidualne programy oddziaływań terapeutycznych, które określają działania, jakie skazani mają realizować samodzielnie bądź w grupach, by osiągnąć pożądane dla terapii cele.

Summary: Many of prisoners in Polish prisons are dependent on from liquor, of drugs and with disturbances of individuality or often also physically handicapped. All kinds of social pathology are present in everyday life not only in normal life, but especially increase in prisons and properly embrace most of convicted.
The imprisonment is a result of earlier criminal life, which was full of aggression, accepting rules of criminal environment, for which, for example, liquor and drugs are specific way to criminal acts. Therefore it is necessary to use special influences, especially therapeutic programs.
Real therapeutic programs in Polish prisons started after the II World War, but in fact 40 years ago formed first 2 therapeutic departments in prisons in Rawicz and Oleśnica. New possibility for better therapeutic programs gave penal executive code from 1969, which created special departments in prisons, which introduced true and special therapeutic methods. New penal executive code from 1997 introduced the next changes, which transformed therapeutic departments, where now system of therapy is realized.
In Wielkopolska region we have 2 therapeutic departments, which are in Rawicz and Wronki, where everyday more than 400 convicted pass their therapy.
In therapeutic departments all convicted are treated as persons, who need rehabilitation, psychical and social therapy. Special therapeutic teams create for every convicted the separate and individual program of therapeutic influences, which convicted has to realize individually and some elements in therapeutic groups to reach proper aims for the therapy

 

POBIERZ PDF