Rola społeczności lokalnej w profilaktyce i resocjalizacji zachowań dewiacyjnych

Jakub Nowakowski, Lidia Fołtarz

 

Słowa kluczowe: społeczność lokalna, patologie społeczne, nieprzystosowanie społeczne, profilaktyka

Key words: local community, social non–adjustment, social pathologies, prevention

 

Streszczenie: Egzystencja człowieka dokonuje się w bogatym splocie uwarunkowań i okoliczności, których źródłem jest środowisko jego życia. Ciągły proces interakcji społecznych kształtuje jednostkę. Znaczenie naturalnych środowisk wychowawczych jest oczywiste. Niestety środowiska te są także miejscem pojawienia się zjawisk dewiacyjnych, patologicznych. Środowiska lokalne, w których funkcjonują rodziny i grupy rówieśnicze są też obszarem, w którym działają także różne środowiska instytucjonalne powoływane ze względu na potrzeby społeczne, w tym także wychowawcze. Wystąpienie wskazuje na znaczenie społeczności lokalnej w działaniach na rzecz eliminowania zjawisk nieprzystosowania społecznego. Jest podsumowaniem opinii studentów pedagogiki Wydziału Pedagogiczno-Artystycznego UAM w Kaliszu na temat potrzeb i możliwości środowisk lokalnych w zakresie profilaktycznych i resocjalizacyjnych.

Summary: The existence of a human being is accomplishing in rich tangle of conditions and surroundings, which root is a man’s life environment. A constant process of social interactions creates the individual. The meaning of natural educational environment is obvious. Unfortunately, that environment causes an appearing of deviant and pathological phenomenons as well. Local environment, where families and teenage groups function, are places where different institutional groups work. They are brought because of social and educational needs, too.
That presentation points to a meaning of a local community in operatings in. favour of elimination that social non – adjustnent. It is a summary of students’ opinions from Pedagogic – Artistic Faculty at UAM (Adam Mickiewicz University) in Kalisz about needs and possibilities of local environments on prophylactic and rehabilitant range.

 

POBIERZ PDF