Wpływ aktywności fizycznej na poziom agresji młodocianych przestępców

Robert Poklek

 

Słowa kluczowe: aktywność fizyczna więźniów, agresja, przestępcy młodociani, penitencjarna kultura fizyczna

Key words: physical activity of convict, aggression, juvenile delinquents, penitential physical culture

 

Streszczenie: Młodociani przestępcy są szczególną kategorią skazanych ze względu na nieukształtowaną strukturę osobowości i niedojrzałość emocjonalną. Z uwagi na ich negatywizm, niechęć do nauki, brak nawyku pracy oraz doświadczeń związanych z uczestnictwem w kulturze, stosowane wobec nich tradycyjne środki resocjalizacyjne (nauka, praca, oddziaływania kulturotechniczne i psychokorekcyjne) często bywają mało skuteczne. Wobec zwiększonego zapotrzebowania na stymulację, naturalną potrzebę ruchu oraz wzmożoną chęć egzystencji w grupie rówieśniczej, zajęcia wykorzystujące aktywność ruchową mogą być przydatnymi środkami oddziaływań penitencjarnych. Jak wykazują badania wartości jakie niesie ze sobą kultura fizyczna mogą skutecznie eliminować społecznie niepożądane zachowania skazanych, będąc jednocześnie dla nich bardzo atrakcyjną formą spędzania czasu.

Summary: Juvenile delinquents are a special category of convicts who are imprisoned. Taking into account their stronger demand for stimulation, natural need to move and higher need to exist in a group of coevals, physical activity can be an effective means of resocialisation influence. Sport can eliminate negative behaviour and shape required attitudes. However, the question appears if every kind of physical activity has a positive influence on juvenile delinquents and reduces their aggression. The article presents the outcome of research concerning an influence of sports disciplines on the level of aggression. The research with the inventory on psychological syndrome of aggression was carried out with 254 convict from prison for juvenile delinquents. The analysis concerned playing team games and some individual disciplines. The report shows a varied influence of sports disciplines taken up in conditions of prison isolation on aggression among prisoners.

 

POBIERZ PDF