Zachowania samobójcze osadzonych w zakładzie karnym/areszcie śledczym a środowisko rodzinne

Maciej Młodzikowski

 

Słowa kluczowe: samobójstwa wśród więźniów, zakład karny, rodzina, suicydologia

Key words: suicides among convicts, family, penitentiary, suicidology

 

Streszczenie: Z wielu czynników wpływających na zachowania się człowieka, poddano analizie środowisko rodzinne przyszłych samobójców więziennych. Środowisko rodzinne odgrywa najważniejszą rolę w procesie socjalizacji jednostki. Badaniom poddano 16 przypadków samobójstw dokonanych w latach 2000–2004 w zakładach karnych i aresztach śledczych okręgu poznańskiego.

Summary: Out of many factors influencing human behaviour the author of the article analyzes the family environment of prospective convict suicides. The family environment plays the most important role in the socialization process of the individual. The research was conducted over 16 cases of suicides commited from 2000 to 2004 in prisons and custodies of Poznań region.

 

POBIERZ PDF