Podkultura więzienna jako podkultura agresji

Maciej Gołębiowski

 

Słowa kluczowe: podkultura więzienna, agresja, przemoc, więzienie, więźniowie, normy podkulturowe

Key words: prison subculture, aggression, violence, a penitentiary, convicts, subculture norms

 

Streszczenie: Odmienność podkulturowa, z jaką można spotkać się w zakładach karnych i aresztach śledczych posiada bardzo dużą rozpiętość. Pogłębiając znajomość tego stanu rzeczy należy stwierdzić, że zjawisko to jest wciąż jeszcze mało znane, tajemnicze i ciągle zmieniające się, wokół którego narosło już wiele mitów i nieporozumień. Czynniki, które determinują rozmiary i formy podkultury więziennej to pewne zjawiska społeczne, sytuacyjne i osobowościowe, jakie bez wątpienia występują w warunkach izolacji penitencjarnej. Ich jednak wspólną cechą jest olbrzymia doza agresji, która często zawoalowana zmienia życie osób spotykających się z podkulturą w prawdziwą gehennę. Nie ma, więc złudzeń, co do prawdziwości stwierdzenia, że im większe wpływy norm i zasad podkulturowych tym proces resocjalizacji jest bardziej zakłócony czy nawet nie możliwy do prowadzenia.

Summary: Subculture diversity, which one can encounter in prisons and custodies, has a vast range. Deepening the knowledge about this state of affairs one should admit that this phenomenon is still litlle known, mysterous and constantly changing. Factors, which determine the range and forms of prison subculture, are some social, situational and personal phenomena which occur in conditions of penitential isolation. However, their common feature is the enormous degree of aggression, which transforms the life of persons encountering it into real Gehenna. Therefore it is unfortunately true that the higher is the influence of subculture norms and rules, the more disturbed, or even impossible to conduct, is the process of resocialisation.

 

POBIERZ PDF