Aktywność fizyczna w resocjalizacji więźniów młodocianych w warunkach zakładu karnego

Piotr Łapiński

 

Słowa kluczowe: aktywność fizyczna, zakład karny, rehabilitacja, więźniowie, młodociani przestępcy

Key words: physical activity, a penitentiary, social rehabilitation, prisoners, juvenile delinquents

 


Streszczenie: W zamiarze ustalenia przydatności zajęć wychowania fizycznego w pracy ze skazanymi młodocianymi postanowiono zbadać empirycznie wpływ podejmowania przez nich poszczególnych rodzajów aktywności fizycznej na wybrane czynniki decydujące o jakości procesu ich resocjalizacji. Zastosowanie w badaniach metody eksperymentu ex post facto pozwoliło na dokonanie porównań między młodocianymi skazanymi aktywnymi fizycznie a tymi, którzy nie podejmują aktywności fizycznej w czasie pobytu w więzieniu. Na podstawie wyników badań skonstruowano wnioski ogólne oraz implikacje praktyczne dla wychowawców zatrudnionych w zakładach karnych dla skazanych młodocianych.

Summary:
In order to discover the influence of physical education while dealing with juvenile delinquents, the empirical influence of selected kinds of undertaken by them physical activities have been chosen to examine quality factors determining the rehabilitation process. Therefore, the influence of undertaken physical activities on prisoners’ behavior was the subject of this research. The research involved the experiment method ex post facto, which enabled to make comparison between these juvenile delinquents, who undertake physical activities while being imprisoned, and between those who do not undertake any of the mentioned physical activities. On the basis of the research results, general conclusions and practical implications have been made for prison tutors working with juvenile delinquents.

 

POBIERZ PDF