Postawy prozdrowotne studentów uczelni wychowania fizycznego w Polsce

Jolanta Elżbieta Kowalska

 

Słowa kluczowe: zdrowie, edukacja zdrowotna, postawy prozdrowotne, nauczyciel wychowania fizycznego

Key words: health, health education, health-promoting attitudes, teacher of physical education

 

Streszczenie: Reforma oświatowa w Polsce, zapoczątkowana w 1999 r., wymusiła nowe potrzeby i cele edukacyjne wymagające nowych treści, form organizacyjnych, metod i środków kształcenia. Dotyczy to także edukacji zdrowotnej, prowadzonej w szkołach w ramach ścieżki międzyprzedmiotowej.
Wobec wymagań, jakie stawiane są nauczycielom w świetle nowej reformy, postanowiono zgłębić ten temat, by ustalić, jakie są postawy prozdrowotne przyszłych nauczycieli, właśnie tych, którzy mają w przyszłości realizować założenia reformy oświatowej w Polsce.
Podjęte badania stanowią próbę określenia zasięgu i form uczestnictwa w kulturze fizycznej, poziomu wiedzy i stosunku do zdrowia oraz świadomości roli nauczyciela wychowania fizycznego w wychowaniu zdrowotnym wśród studentów czwartego roku studiów stacjonarnych na kierunku wychowanie fizyczne w sześciu akademiach wychowania fizycznego i dwóch instytutach wychowania fizycznego w Polsce (łącznie 677 osób). Wiodącą metodą w tych badaniach jest sondaż diagnostyczny, a w jego ramach następujące narzędzia:

1) kwestionariusz-ankiety dla studentów pt. „Ja – moje zdrowie – sport”.
2) skala PRO-ZET składa się z 54 pytań obejmujących trzy komponenty formalne: poznawczy, emocjonalny i behawioralny oraz komponenty treściowe.

Zebrany materiał empiryczny i analiza uzyskanych wyników pozwoliły odpowiedzieć na postawione pytania badawcze oraz na weryfikację hipotez.

 

POBIERZ PDF