Motywacja uczniów do wychowania fizycznego w szkole podstawowej

L. Miklánková

 

Słowa kluczowe: uczniowie, stymulacja, wychowanie fizyczne, szkoła podstawowa

Key words: pupils, stimulation, physical education, primary school

 

Streszczenie: Pierwsze etapy ontogenezy życia dziecka są bardzo istotnym okresem do wytworzenia nawyków na całe życie, podstawowych umiejętności i wartościowych orientacji. Zwiększenie się procentu dzieci z brakiem równowagi w mięśniach zostało stwierdzone szeregiem badań (e.g. Bartík, 1995; Vařeková, 1999; Dostálová, 2000b etc.), świadczących o nieodpowiednim reżimie ruchowym dzieci. Badanie było skierowane na monitorowanie zmian środowiskowych stymulujących aktywność ruchową (bodźce materialne, przestrzenne, transportowe i socjalne) w następstwie podjęcia obowiązku uczęszczania do szkoły. Grupę badawczą stanowiło 74 dzieci (37 z miasta, 37 ze wsi). Wyniki pozyskano w oparciu o ankietę ESPA – Environmental Stimulus w zakresie wychowania fizycznego (Renson, Vanreusel, 1990; Miklánková, 2005). W tej części prezentacji przedstawiono dane w oparciu o uzyskane średnie wyników oraz w formie graficznej. Zwiększenie stymulacji do aktywności ruchowej w następstwie obowiązkowego uczęszczania do szkoły było zauważalne we wszystkich obserwowanych formach (bodźcach) stymulacji. Wzrost materialnych i przestrzennych bodźców do aktywności fizycznej był wyższy w rodzinie niż w szkole. Natomiast w zakresie przestrzennych i socjalnych bodźców stwierdza się pozytywny udział stopniowego preferowania chodzenia w sensie komunikacji do i ze szkoły, a także zwiększenie włączania się dzieci do szkolnych i pozaszkolnych, dziecięcych i sportowych organizacji.

 

POBIERZ PDF