Preferencje turystyczne studentów akademii im. Jana Długosza w Częstochowie

Maria Pyzik, Joanna Rodziewicz-Gruhn, Karol Pilis, Cezary Michalski

 

Słowa kluczowe: turystyka, preferencje, motywy, studenci

Key words: tourisim, preferences, motives, students

 

Streszczenie: Dla rozpoznania problemów turystyki uprawianej przez studentów Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie pracownicy Instytutu Kultury Fizycznej AJD przeprowadzili w maju 2006 r. badania pilotażowe, których wyniki będą wykorzystane do realizacji szerzej zakrojonego projektu badawczego. Badaniami objęto 147 studiujących na kierunkach ochrona środowiska oraz pedagogika z wychowaniem fizycznym. W badaniu zastosowano metodę sondażu diagnostycznego. Pytania w kwestionariuszu ankiety dotyczyły wyborów ulubionych form turystyki, rodzajów turystycznych wyjazdów wakacyjnych, wyborów miejsc podejmowania zajęć rekreacyjnych i motywów uprawiania turystyki. Uzyskane wyniki świadczą o niezadowalającym uczestnictwie studentów w turystyce. Największym zainteresowaniem cieszy się turystyka rowerowa, piesza i górska. Najczęściej wymienianymi przez studentów AJD w Częstochowie motywami były: wypoczynek i relaks (65%) oraz rozrywka i zabawa.

 

POBIERZ PDF