Rozważania dotyczące obiektywnej i subiektywnej potrzeby ruchu

Romuald T. Tołłoczko, Anna Romanowska-Tołłoczko

 

Słowa kluczowe: potrzeby psychiczne, popędy, potrzeba aktywności fizycznej, hipokinezja

Key words: psychological needs, drives, need for physical exercise, hypokinesis

 

Streszczenie: Potrzeba ruchu to określenie powszechnie spotykane w opracowaniach dotyczących zdrowia i kultury fizycznej. Stosowane jest ono wszakże niejednoznacznie, co zdaniem autorów wymagało sprecyzowania i wyjaśnienia.
Aktywność ruchowa, która potrzebna jest człowiekowi w sensie obiektywnym, może nie być odczuwana przez niego jako potrzeba subiektywna.
Subiektywna potrzeba ruchu, sama w sobie, pojawia się raczej rzadko, natomiast częściej dochodzą do głosu inne potrzeby, natury psychicznej i społecznej, które dzięki aktywności fizycznej człowiek może zrealizować.
Potrzeba ruchu może stać się potrzebą subiektywną wyłącznie wtedy, gdy człowiek świadomie włączy ją do swojej hierarchii potrzeb, a przez to również do swojego stylu życia.

 

POBIERZ PDF