Možnosti prevence a depistáže kardiovaskulárních chorob u pubescentů a adolescentů

Radoslav Goldmann, Martina Cichá

 

Słowa kluczowe: ateroskleróza, metabolický syndrom, rizikovĕ faktory, prevence, depistáž

Key words: atherosclerosis, metabolism syndrome, hazard factors, prevention, detection

 

Streszczenie: Byla provedenda sonda u souboru dospívajících jedinců (v Olomouci a Českĕm Tĕšíně), a cílem zjistit, zda by již v tomto mladistvĕm vĕku bylo možnĕ nalĕzt určite znaky, nebo soubor znaků, které by jejich nositele řadily ke kandidátům aterosklerózy a metabolického syndromu X, potažmo kardiovaskulárnich onemocnĕni. Zjišt’ováno a posuzováno bylo 14 somatometrickŷch a fyziologickŷch znaků a indexů. V souladu se stanovenými referenčními mezemi byly patologické hodnoty laboratorních nálezů zjištĕny u 44% probandů. U mnoha jedinců šlo o různé kombinace abnormálnich nebo patologických hodnot. Sledovány byly také počty jedinců, u nichž se patologické laboratorni nálezy kumulovaly, a u nichž by se dala předpokládat možnost závažnĕjší metabolické poruchy. Takových jednců bylo v našem souboru 13%. Dále byly sledovány z našefo poledu významné kombinace pozitvity laboratornich nálezů a ostatnich sledowaných (antropometrických) parametrů. Najvýznamniĕjší byly kombinace patologických laboratornich nálezů a abnormálnich hodnot WHR, BMI a obvodu pasu, případnĕ množstvi celkovĕho tĕlesnĕho tuku (OMRON). U 75% jedniců, u nichž byla nalezna kumulace (dvojkombinace nebo trojkombinace) patologických krevnich nálezů, nebyla současnĕ zjištĕna nadváha nebo dokonce obezita.

Summary: A probe in the set of adolescents (in Olomouc and Českỳ Tĕšín) was carried out in order to discover whether certain signs or a set signs identifying the candidates of atherosclerosis and metabolism syndrome X or cardiovascular disorders as such could be found at such a young age. Fourteen somatometrical and physiological signs and indexes were investigated and assessed. According to the set reference limits, pathological values of laboratory findings were found in 44% subjects. In many individuals, these included various combinations of abnormal or pathological valurs. The survey also observed the number of individuals cumulating the laboratory findings considered as the most important by authors and in whom a possible serious metabolism disorder could be foreseen. These individuals represented 13% of our set. The authors also observed significant combinations of positive laboratory findings and other observed (anthropometrical) parameters. Combinations of pathological laboratory findings and abnormal WHR, BMI values and waist perimeter or the quantity of total body fat (OMRON) were the most importatnt. Overweight or even obesity were not stated in 75% of individuals with cumulated (double or triple combination) pathological blood findings.

 

POBIERZ PDF