Aspekty jakościowe rozwoju fizycznego dzieci urodzonych przedwcześnie i dzieci urodzonych jako donoszone w pierwszych dwóch latach życia na przykładzie populacji dzieci radomskich

Renata Janiszewska

 

Słowa kluczowe: masa ciała, obwód głowy, dzieci zdrowe i urodzone przedwcześnie

Key words: weight, head measurement, healthy and prematurely born children

 

Streszczenie: Badania miały na celu dokonanie analizy porównawczej tempa rozwoju dwóch cech somatycznych, tj. masy ciała i obwodu głowy, u dzieci urodzonych z ciąż donoszonych i niedonoszonych w okresie od urodzenia do ukończenia drugiego roku życia.
Materiał do analizy zgromadzono, korzystając z gotowych danych, szczegółowo odnotowywanych w kartach zdrowia dziecka. Oceniano wielkość przyrostów miesięcznych tych parametrów. Uzyskane dane liczbowe poddano analizie statystycznej. Wyniki badań wykazały istnienie różnic na istotnym poziomie statystycznym zarówno w urodzeniowych wartościach tych cech, jak i w dalszej dynamice ich rozwoju. Najszybsze miesięczne przyrosty zarówno masy ciała, jak i obwodu głowy występowały u dzieci urodzonych z ciąż niedonoszonych i były one znaczące w porównaniu z populacją dzieci urodzonych o czasie, zwłaszcza w pierwszych czterech miesiącach życia.
Mimo szybkiego tempa rozwoju fizycznego, jakie zaobserwowano w tej grupie dzieci w badanym okresie czasu, nie zdołały one wyrównać różnic dzielących je w stosunku do populacji dzieci urodzonych z ciąż donoszonych.

 

POBIERZ PDF