Dokumentowanie czynności procesowych

Wojciech Walkowiak

 

Słowa kluczowe: czynności procesowe, oględziny, dokumentacja fotograficzna, kryminalistyczny szkic miejsca zdarzenia

Key words: procedural actions in law, scene examination, photo evidence, forensic incident scene sketch

 

Streszczenie: Artykuł opisuje sposoby dokumentowania czynności procesowych, ze szczególnym uwzględnieniem oględzin. Zawiera szczegółowe informacje o tym, jakie informacje powinny być zawarte w części opisowej protokołu oględzin i są wymagane przepisami postępowania karnego. Wywód teoretyczny jest poparty przykładem postanowienia Sądu Najwyższego, które poddaje krytyce oględziny i sposób ich dokumentowania w sprawie dotyczącej strzelaniny z udziałem polskich żołnierzy w Afganistanie. W dalszej części przedstawione są zasady sporządzania dokumentacji technicznej, na którą składa się dokumentacja fotograficzna oraz szkice i plany. Fotografia bywa nośnikiem dodatkowych informacji o miejscu zdarzenia, utrwala także istotne dowody, które mogą ulec zniszczeniu w toku postępowania. Szkic kryminalistyczny jest ważny szczególnie wtedy, gdy za pomocą innych środków trudno przedstawić dokumentowaną sytuację, wzajemne położenie przedmiotów i śladów.

Summary: The article discusses methods for documenting procedural actions in law, with a specific focus on incident scene examination. It provides details about what information should be contained in the descriptive section of the scene examination report as required by the provisions on the conduct of criminal procedures. The theoretical discussion is supported by an example of the Polish Supreme Court’s judgement on a shooting incident involving Polish soldiers deployed to Afghanistan. Subsequently, rules on the drafting of technical documentation are provided, including with respect to photo evidence, drawings and plans. Photos are an additional carrier of information about the incident scene, helping to preserve important evidence which can be destroyed in the course of the procedure. Incident scene drawings are of particular importance where it is difficult to present the situation, location of items and traces using other means.

 

POBIERZ PDF