Zasada lege non distinguente w praktyce orzeczniczej

Paweł Saługa


Słowa kluczowe: zasada lege non distinguente, odliczenia od podatku dochodowego, uwłaszczenie przedsiębiorstwa komunalnego, orzecznictwo

Key words: lege non distinguente principle, income tax deductions, privatisation of municipal enterprise, judgements


Streszczenie: W myśl zasady lege non distinguente nec nostrum est distinguere – tam, gdzie ustawodawca nie czyni rozróżnienia między danymi stanami faktycznymi regulowanymi przez określony termin (czy też pojęcie), nie powinien czynić go również interpretator. To ogólnie rzecz biorąc „słuszne” założenie w praktyce bywa niejednokrotnie pomijane, a staje się wygodnym narzędziem uzasadnienia w tych przypadkach, które są odpowiednie dla intencji interpretatora. W niniejszym opracowaniu przedstawione zostały przykłady orzeczeń sądów, które powołują się na dyrektywę lege non distinguente lub też, zapewniając o jej obowiązywaniu, orzekają odmiennie do wynikających z niej zaleceń.

Summary: According to the principle lege non distinguente nec nostrum est distinguere, where the legislators fail to distinguish between specific states regulated by a specific term or concept, no such distinction should be made by the reader. By and large fair as this assumption appears, it is still often left out, or becomes a handy tool for justifying certain cases. This paper discusses examples of court judgements which rely on the principle lege non distinguente, or while ascertaining that it does operate, take a different view than would follow from the principle.

 

POBIERZ PDF