Znaczenie zasiedzenia w aspekcie terminologicznym w prawie międzynarodowym i prawie krajowym

Ewa Szuber-Bednarz


Słowa kluczowe: zasiedzenie, prawo międzynarodowe, terytorium, stosunki własnościowe w państwie

Key words: usucaption, international law, territory, ownership relations within the state


Streszczenie: Terytorium jest fundamentalną koncepcją prawa międzynarodowego. W historii niejednokrotnie podejmowano różnego rodzaju działania, bardziej lub mniej legalne, zmierzające do objęcia w posiadanie określonych obszarów terytorialnych. Zmiana właściciela określonego terytorium pociąga za sobą zmianę suwerenności oraz legalnych władz. Oznacza to, że zmienia się obywatelstwo mieszkańców, jak również system prawny, w którym funkcjonują, czyli żyją, pracują, uczą się i kształtują swoje liczne stosunki prawne, ma więc zupełnie inny wymiar niż zmiana tytułu własności do ziemi w prawie wewnętrznym. Prawo międzynarodowe powinno uwzględniać wszystkie skutki wynikające ze zmiany suwerenności terytorialnej, a nie ograniczać się tylko i wyłącznie do mechanizmów regulujących proces nabycia i utraty terytorium.

Summary: Territory is a fundamental concept in international law. History has seen numerous attempts to take possession of specific territories, either legally or not. Change in the owner of a specific territory entails a change in sovereignty and legal authorities. This means that the nationality of residents also changes. The same applies to the legal system they live in, work, study and develop various legal relations – which renders a change in territorial possession different from the change in land ownership title in domestic law. International law should take account of all effects of a change in territorial sovereignty, rather than provide only the mechanisms which regulate the process of acquiring and losing territories.

 

POBIERZ PDF