Kształtowanie się struktury sądownictwa administracyjnego w Polsce

Maciej Politowski


Słowa kluczowe: historia sądownictwa administracyjnego, struktura sądownictwa, Naczelny Sąd Administracyjny

Key words: administrative judiciary history, judiciary structure, Supreme Administrative Court


Streszczenie: Historia sądownictwa administracyjnego w Polsce sięga epoki napoleońskiej i wiąże się ze staraniami o niepodległość Polski, a co za tym idzie – z powstaniem Księstwa Warszawskiego. W Księstwie Warszawskim preferowano zasady francuskiego sądownictwa administracyjnego. Było ono dwuinstancyjne i połączone organami administracyjnymi. Dalszy rozwój sądownictwa administracyjnego w Polsce wiąże się z powstaniem, na mocy ustawy z dnia 22 sierpnia 1922 r., Najwyższego Trybunału Administracyjnego. Działalność NTA została przerwana przez II wojnę światową, obecnie od dnia 1 stycznia 2004 roku, działają wojewódzkie sądy administracyjne jako sądy pierwszej instancji oraz Naczelny Sąd Administracyjny jako sąd drugiej instancji.

Summary: The history of administrative judiciary in Poland dates back to Napoleon’s times and its establishment was driven by the struggle for Poland’s independence and the rise of Duchy of Warsaw, for which the French administrative judiciary framework was adopted. It comprised two instances with interfacing administrative authorities. Subsequent development of administrative judiciary in Poland followed after the establishment of the Supreme Administrative Court under the Act of 22 August 1922. SAC’s operations were disrupted by World War 2. Since 1 January 2004, the system comprises provincial administrative courts of the first instance and the Supreme Administrative Court as the second instance court.

 

POBIERZ PDF