Analiza strukturalna systemu wymiaru sprawiedliwości w Polsce

Monika Andrzejewska


Słowa kluczowe: struktura sądownictwa, sądownictwo powszechne, sądownictwo administracyjne, sądownictwo wojskowe, prokuratura

Key words: structure of the judiciary, general courts, administrative courts, military courts, prosecuting attorney office


Streszczenie: Władza sądownicza to trzecia, obok władzy ustawodawczej i wykonawczej, władza w państwie. Władzę sądowniczą stanowią niezawisłe i niezależne sądy czyli wymiar sprawiedliwości. Do władzy sądowniczej zalicza się zatem: Sąd Najwyższy, sądy powszechne, sądy administracyjne, sądy wojskowe, Trybunał Stanu oraz Trybunał Konstytucyjny. Władza sądownicza jest niezależna od pozostałych organów państwowych, wobec tego sędziowie oraz członkowie trybunałów wydający różne wyroki w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej nie mogą być członkami żadnych partii politycznych, oznacza to że muszą być apolityczni, czyli nie reprezentować w swoich działaniach interesów poszczególnych ugrupowań politycznych.

Summary: The judiciary, next to the legislature and the executive, forms the third branch of state authority. Judicial authority is exercised by independent courts. In structural terms, the judiciary comprises the Supreme Court, courts of general jurisdiction, administrative courts, military courts, the state tribunal and the constitutional court. The judiciary is independent from other branches of state authority, hence judges and members of the jury panel delivering judgements in the name of the Republic of Poland may not be affiliated with any political parties (non-partisan), which means that they cannot represent interests of specific political groups in performance of their duties.

 

POBIERZ PDF