Okresowe oceny kadry urzędniczej sądu powszechnego

Joanna Kujawa


Słowa kluczowe: ewaluacja pracowników, kadra urzędnicza, sądownictwo powszechne

Key words: personnel evaluation, public servants, courts of general jurisdiction


Streszczenie: Celem artykułu było wskazanie celowości stosowania w sądach powszechnych przemyślanych i nowoczesnych systemów oceniania. Obecnie obowiązująca ustawa o pracownikach sądów i prokuratury zobowiązuje prezesów do zatrudniania najlepszych pracowników w drodze konkursu (art. 3b). Na rekrutacji nie kończy się jednak proces kształtowania kadry urzędniczej. Polega on bowiem na nabywaniu wiedzy merytorycznej w trakcie odbywania stażu urzędniczego, ciągłym doskonaleniu umiejętności właściwej obsługi interesantów oraz współpracy z zespołem.

Summary: The purpose of the article is to demonstrate the need for informed and modern evaluation systems to be applied by courts of general jurisdiction. The current Act on court and prosecuting attorney office personnel requires court presidents to employ individuals performing best in competitive recruitment processes. However, the development of public servants is not complete upon completion of recruitment. Conversely, it entails acquisition of knowledge in the course of public servant internship, continuous improvement in terms of processing the incoming cases and team work.

 

POBIERZ PDF