Formalne i materialne gwarancje niezawisłości sędziowskiej jako element systemu praworządności demokratycznej

Agata Lipowicz


Słowa kluczowe: niezawisłość sędziowska, demokracja, gwarancje materialne, gwarancje formalne, immunitet sędziowski

Key words: judge independence, democracy, substantive safeguards, formal safeguards, judicial immunity


Streszczenie: Jednym z elementów praworządności demokratycznej, jest gwarancja niezawisłości sędziowskiej, na którą składają się gwarancje materialne i formalne. Gwarancje materialne oznaczają całokształt czynników o charakterze społeczno-ekonomicznym i kulturowym, dotyczą one ogólnej atmosfery życia publicznego. Od osobowości sędziego i jego moralności zależy przede wszystkim to, czy sąd nie będzie ulegał naciskom z zewnątrz. Przez gwarancje formalne rozumiemy sposób powoływania, sposób opróżniania stanowiska, niedopuszczalność przeniesienia, immunitet sędziowski, status materialny, niepołączalność oraz apolityczność.

Summary: One of the components of the democratic rule of law is the judge independence principle, comprising formal and substantive safeguards. Substantive safeguards include all socio-economic and cultural aspects and relate to the overall public life atmosphere. The judge’s personality and morality factor decisively in whether the court gives in to external pressure. Formal safeguards, on the contrary, include the method of appointment and recall, no option to transfer, judge’s immunity, economic status, no option to combine positions, and the non-partisanship principle.

 

POBIERZ PDF